بستن حسابهای ایرانیان در انگلستان کذب است

Shargh - - اقتصاد -

شرق: روزنامــه گاردین روز پیش خبري منتشر کرد که عجیب و کمي نگرانکننده بود. این روزنامه خبر داده بود که حســابهاي اتباع ایراني در انگلستان درحال بستهشــدن اســت. گاردین این خبر را بــه نقل از یك شرکت حقوقي در انگلســتان منتشر کرده بود که به گفته این شرکت 6٠ مشتري ایراني براي مسدودشدن حسابهایشــان بــه آن مراجعه کردهانــد. این اقدام عجیب انگلســتان در تناقض با بیانیه دو هفته پیش وزارتخارجه این کشــور بود که براي ایجاد سهولت در روابــط تجاري تجار و بازرگانان این کشــور با ایران منتشــر شــده بود. بیانهاي که حاکي از گشــایش در روابط بین دو کشــور و ســهولت کار بــراي بازرگانان ایراني و انگلیسي بود.

به هر روي خبر گاردین به ســرعت خبرگزاريهاي ایرانــي را درنوردید تا اینکه ســفیر ایــران در انگلیس در گفتوگویــي با «ایســنا» ایــن خبــر را تکذیب کرد؛ او گفت که بســتن حســابهای ایرانیــان در انگلیس نادرســت اســت. حمید بعیدينژاد توضیح داده بود: «موضوع اصلی بستهشــدن برخی حسابهای بانکی، اجــرای مقررات ضد پولشــویی در انگلیس اســت»؛ اصل موضوع تصمیم بانکهای انگلیســی برای بستن حسابهای بانکی ایرانیان در انگلیس نادرست و تحول جدیدی در این زمینه پیش نیامده است.

او گفته بــود: ما خودمان از نــوع انعکاس خبر در رســانههای ایران مبنــی بر اینکه بانکهای انگلیســی حســاب ایرانیان را مســدود کردهاند، متعجب شدیم؛ چون اعضای ســفارت و همکاران زیادی که در سطوح مختلــف با مــا کار میکنند همه در انگلیس حســاب بانکــی دارند و نخســت از همه از آنها پرســیدیم که گفتند چنین چیزی نبوده اســت. بعد از همکارانمان از ایرانیهای مقیم، بازرگانان ایرانی و اقشــار دیگر ایرانی پرسش کردیم، همه تعجب کردند و گفتند چنین چیزی وجود نــدارد و تأیید کردند که همه حســابهای آنها فعال هستند.

پيگيري از مقامهاي انگليسي

انتشار این خبر در رســانههای ایران موجب نگرانی ایرانیها شــد که چه اتفاق جدیدی رخ داده اســت و مگر قرار است حســابهای بانکی ایرانیان در انگلیس بسته شــود؟ از اینرو تا آنجا که با مقامات انگلیسی از یک ســو و جامعه وســیع ایرانیان در انگلیس از سوی دیگر پیگیری کردهایم، اصل موضوع تصمیم بانکهای انگلیســی برای بســتن حســابهای بانکی ایرانیان در انگلیس نادرست است و اتفاق و تحول جدیدی در این زمینه پیش نیامده است.

اصل ماجرا چه بود؟

این دیپلمات کشــورمان در ادامه توضیح داد: اصل ماجرا از برداشــت اشتباه برخی رسانههای ایران از خبر ســایت روزنامه گاردین در لندن شروع شد. واقعیت آن است که سیستمهای پیامکی خبر کوتاه که ابزار مهمی در نظام اطلاعرسانی امروز است، بهویژه درباره مباحث حســاس از دقت کافی برخوردار نیست. سایت گاردین مقالهای تفصیلی درباره موضوعی تهیه کرده است که اگر شــما کل گزارش را بخوانید کاملا متوجه میشوید که موضــوع با آنچــه در تیتر یک خطی بستهشــدن حســابهای ایرانیان در انگلیس آمده اســت متفاوت اســت. هر چند گــزارش گاردین هم وقتــی به تحلیل موضوع و ربط دادن آن به مباحث هســتهای و برجام وارد شده است به دلیل همان نوع کارهای ژورنالیستی، این موضوع را به بحث بررســی برجام از ســوي دولت آمریکا و بیانیههای تند وزیر خارجه آمریکا مرتبط کرده اســت و از اینرو دچار اشــتباهات زیادی شــده، اما به هرحال منشــأ اصلی برداشت اشتباه بستهشدن حساب ایرانیــان در انگلیس به دلیل نبود دقــت در انعکاس درست خبر در برخی رسانههای ایران بوده است.

خبري تكراري

بعیدینژاد اضافه کرد: اگر شــما موضوع خبر را در فضای مجازی بینالمللی جستوجو کنید در خواهید یافت که گاردین در ســالهای گذشــته هــم موضوع بستهشــدن محدود برخی از حســابهای ایرانیها را به نقل از یک مؤسســه حقوقی گزارش کرده اســت. از اینرو فایل این موضوع نزد گاردین موجود بوده اســت؛ اما اگر مقاله اصلی گاردین را ملاحظه بفرمایید از قول همان مسئول شــرکت حقوقی انگلیسی به این مطلب اشاره شــده که مجموع حســابهای بانکی ایرانیانی که در چندین ســال گذشــته- نزدیك به ١٠ سال را فرا میگیرد- بســته شده است، 6٠ مورد بودهاند که تعداد بســیار زیــادی از آنها نیــز اعتراض کردهاند و شــرکت حقوقی مــورد مصاحبه هم افتخار دارد که در این باره تخصص داشته و با اقدامات حقوقی به ایرانیان، کمک کرده اســت که بانکها اقدامات خود را اصلاح کرده و حتی در موارد بســیاری بانکها به صاحبان حسابها خســارت و غرامت هم دادهاند. حتی بر اســاس همین گــزارش، فقط یک مورد وجود دارد که دارنده حســاب تاکنون موفق به بازکردن حســاب خود نشــده اســت. بنابرایــن موضوع در حد خیلی محدودی اســت، ولی متأسفانه هنگام نقل مطلب، موضوع به سطح تمامی حسابهای ایرانیان تعمیم داده شده است که به طور قطع اشتباه است.

موضوعي فراتر از ايران

ســفیر ایران در انگلیس در ادامه در پاســخ به این پرســش که بهظاهــر به جــز ایرانیها، از کشــورهای دیگر هم حســابهای بانکی مسدود شده است گفت: همینطور است.

مشکل نظارت نزدیک روی حسابهای بانکی بیش از ١٠ ســال اســت که در تمام بانکهای اروپایی اعمال میشود و مســتند این کنترلها، مقررات جدیدی است که برای مقابله با پولشــویی و مقابلــه با تأمین مالی تروریسم وضع شــدهاند. اجرای دقیق این مقررات یک الزام حقوقی برای بانکهاســت. بانکها برای اجرای ایــن مقــررات و اعمال ایــن کنترلها اقدام بــه ایجاد واحدهــا و دپارتمانهای ویژه با عنــوان «کامپلاینس» )ســازگاری( کردهاند که اتفاقا هزینههای زیادی را هم به بانکهــا تحمیل میکند. ایــن واحدها هرگونه نقل و انتقــال پولی غیر شــفاف را ردیابــی میکنند و اگر با مــوارد مشــکوکی برخورد کننــد با صاحبان حســاب تماس میگیرند تا جایی که حساب اشخاص را مسدود میکنند. ایــن موضوع اختصاصی بــه ایرانیان ندارد و برای همه دارندگان حسابهای بانکی اعمال میشود و اصولا یکی از اشــتغالات عمده وکلا و شــرکتهای حقوقی در اروپا همین شــکایتهایی است که از سوی مردم به آنها ارجاع میشود.

ربطي به تحريمها ندارد

بعیدینژاد در پاســخ به این پرسش که این مسئله ارتباطی با بحث هســتهای و تحریمهــای ایران دارد؟ اظهار کرد: همانگونه که گفتم، نظارتهای بانکی هیچ ربطــی به بحث مذاکرات هســتهای، برجام یا تحولات اخیــر در موضعگیریهای آمریکا دربــاره برجام ندارد. هرچند به طور عمومی اگر از مردمی که در اروپا زندگی میکنند سؤال کنید، خواهید شنید که روند ارائه خدمات بانکــی در اروپــا بعد از توافــق برجام بــرای ایرانیها بســیار تسهیل شده اســت. اما با برجام یا بدون برجام، بانکهای اروپایی نظارتهای دقیقی را بر حســابهای بانکــی اعمال میکنند، بهویژه به نقل و انتقالات نقدی پول حساســیت نشــان میدهنــد. وی تأکیــد کرد که ربطدادن بستهشــدن حســابهای خاص برخی افراد محدود در نظام بانکی به برجام و تحولات آن، ناشــی از اشتیاق ژورنالیستها به قراردادن موضوعات در یک چارچوب سیاســی و تحلیل آنها بــا توجه به تحولات مباحث روز است. موضوع کنترل بر حسابهای بانکی در اروپا موضوع جدیدی نیســت و در تمامی اروپا و در ســطح تمامی بانکها هم اعمال میشود. نکته اصلی اینجاســت که تعداد موارد بستهشــدن حســابهای ایرانیان مانند دیگر ملیتها در ســطح خیلی محدودی بوده که تعداد زیادی از آنان نیز با توضیحات دارندگان حســاب یا با پیگیریهای حقوقی حــل و فصل و رفع ابهام شدهاند. بعیدینژاد با بیان اینکه «موضوع اصلی در بستهشدن برخی حسابهای بانکی، اجرای مقررات ضد پولشــویی اســت »، گفت: امروز شاهد هستیم که در ایــران هم بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران با توجه به تصویب قانون ضد پولشویی از سوي مجلس خواستار شــفافیت دارندگان حسابهای بانکی نسبت به حسابهای خود شــده است و چنانچه اعلام شده در صورتي که این شفافیت برای بانکها صورت نگیرد، حتی حساب دارندگان حساب مسدود خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.