لس جشطنم36در دو خسالوهدکلفتاازیدهمیشکبسنزتین

Shargh - - اقتصاد -

شرق: ٣6 سال! چیزي حدود چهار دهه وابستگي به واردات بنزین! حالا اما این طلسم ٣6ســاله در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوري ایران ميشــکند. البته ایــن مربوط به بنزین پالایشــگاهي اســت. محمود احمدينژاد، رئیس دولتهاي نهم و دهم هم خودکفایي بنزین را در ســال 9١ جشــن گرفته بود، اما بنزیني با ترکیبات پتروشــیمي )کارگاهي(، سمي و آلاینده بدون داشــتن اســتانداردهاي بینالمللي که جز ژستي براي رئیس دولت وقــت، چیزي به همراه نداشــت. بــا رويکارآمدن دولــت یازدهم، تولید بنزین پتروشیمي به دلیل نداشــتن استاندارد و ایجاد آلودگي، متوقف و واردات بنزین یورو4 آغاز شــده بود. حالا اما با راهافتادن پالایشــگاه ستاره خلیج فــارس، ایران دیگر همین وابســتگي را هم قطــع ميکند و به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران، علاوه بر آنکه راه خودکفایي را در پیش ميگیرد، به صادرات بنزین هم دست خواهیم یافت.

بر همین اســاس، سردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی خبر از خودکفایي ایران در تولید بنزین داد و جشني که بناست در هفته جاري براي دستیابي به این دستاورد برگزار شود.سردار جعفری پیش از ظهر شــنبه همزمان با دوم اردیبهشت سالروز تأسیس رســمی این نهاد، از پالایشــگاه ســتاره خلیجفارس در بندرعباس بازدیــد و با قدردانــی از همت جهادی قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیا)ص( در ساخت این پالایشگاه اظهار کرد: پالایشــگاه ستاره خلیجفارس بهعنوان نخستین پالایشگاه طراحیشده براســاس خوراک میعانات گازی در سه فاز ٣6٠هزاربشــکهای در کنار پالایشــگاه فعلی بندرعباس بــا همت و تلاش جهادی قرارگاه ســازندگی خاتمالانبیا ساخته شــده و قادر به تولید روزانه ٣٧ میلیــون لیتر بنزین اســت که درحالحاضر میزان تولیــد آن ١٢ میلیون لیتر اســت.به گزارش ایرنــا، وی افزود: خوراک )میعانــات گازی( مورد نیاز این پالایشــگاه از طریــق یک خط لوله بــه طول بیــش از ٣88 کیلومتر از پالایشگاههای گازی عسلویه تأمین میشود.

جعفری با بیان اینکه این پالایشــگاه بزرگترین پالایشگاه جهان به لحاظ وسعت است، گفت: مساحت ٧٠٠هکتاری پیشبینیشده قابلیت توسعه آن را در آینده فراهم کرده است.

وی خاطرنشــان کرد: ساخت این پالایشگاه از بهمن سال ١٣89 و در اوج تحریمهای ظالمانه از ســوي پیمانکاران و مشاوران داخلی و متخصصان و جهادگران قرارگاه خاتمالانبیا)ص( آغاز شد و حدود 8٠ درصد تجهیزات به کار گرفتهشده در آن ســاخت داخل است.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس بیش از ١٠ هزار نفر نقشآفرین بودهاند، اظهار کرد: ملت ایران اســتحضار دارند که درحالحاضر نیاز کشور 59 میلیون لیتر بنزین در روز اســت که بیش از ١٠ میلیون لیتر آن از خارج از کشور تأمین میشود.

وی افزود: با راهاندازی پالایشــگاه ســتاره خلیجفارس نهتنها کشــور در تأمین بنزین مورد نیاز خودکفا شــده است بلکه قادر هستیم صادرات بنزین به کشــورهای دیگر را نیز آغاز کنیم.جعفری در بخش دیگری از سخنانش با بیــان اینکه موضوع «اقتصــاد مقاومتی» بدون مدیریــت جهادی و نگاه انقلابی محقق نمیشــود، گفت: کانون اصلی و منشأ این نوع نگاه، اخلاص، فداکاری و روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است که امیدواریم با توسعه و تعمیق این نگاه مشکلات کشور مرتفع شود.وی افزود: مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( در این عرصه تنها پشتیبان و حامی جدی ما بوده که نهتنها از حرکتهای جهادی و انقلابی دفاع، بلکه همگان را به تعمیق و گسترش آن توصیه میکنند.

فرمانده کل ســپاه از ســاخت پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس به عنوان توانمندی ارزشــمند و تجربهای گرانســنگ یاد کرد و خطاب به تلاشگران و مهندســان جوان این پالایشگاه گفت: تردیدی نیست که اگر در اجرای این پــروژه باور توان و ظرفیت داخلی و نــگاه انقلابی و مدیریت جهادی وجود نداشــت، سرنوشــت این پروژه مشــخص نبود، به همین دلیل شما باید این تجربیات را ثبت و آن را بهینه و کارآمدتر کنید.وی با تأکید بر اینکه سرنوشت اســلام عزیــز و نظام مقدس جمهوری اســلامی به هم گره خورده اســت، اظهار کرد: این نظام بســتر انقلاب بزرگی اســت که بایــد به انقلاب جهانی حضرت مهدی )عج( متصل شود و این حرکت سرنوشتساز و بزرگ رسالت یکایک ما را ســنگینتر میکند.جعفری در ادامه از «ظلمستیزی» و «مقابله با استکبار» بهعنوان مهمترین عوامل دســتیابی به عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی و ایران در جهان یاد کرد و گفت: این مسئله به ابعاد بیرونی انقلاب اسلامی مربوط شده و بحمدالله امروز گفتمان انقلاب اسلامی توسعه یافته و نتایج و دستاوردهای ارزشمند و مهمی را به ارمغان آورده است.

وی خاطرنشــان کرد: خدمترســانی به مردم و انجام کارها در کشور در صورتی که براساس الگوهای دینی و انقلابی انجام شود، بهطور قطع نتایج شگفتانگیزی را به دنبال خواهد داشــت که این وضع مطلوب است؛ هنر ما باید در این باشــد که بدانیم در کجای کار قرار داشته و فاصله ما با وضع مطلوب به چه میزان است.

جعفــری در ادامه با بیان اینکه بنده به قصــد بازدید از حاصل زحمات مجاهدان عرصه اقتصاد کشــور و خسته نباشــید به تمامی عوامل اجرائی و مدیران این پروژه و تبریک به ملت ایران به واســطه این دســتاورد بزرگ و تاریخی در جمع این عزیزان حضور پیدا کردهام، تصریح کرد: افتخار دارم این نویــد را به ملت ایران بدهم که در چند روز آینده «جشــن خودکفایی بنزین کشــور» با افتتاح رسمی پالایشگاه ســتاره خلیج فارس رقم خواهد خورد. فرمانده کل ســپاه در پایان بــا تأکید بر اینکه افتتاح این پالایشــگاه بار دیگر اثبات «مــا میتوانیم» ایرانیها را به رخ دشــمنان و آنانی که فکر میکنند باید با فشــار و تحریم ما را نیازمند خود نگه دارند، خواهد کشــید، گفت: به فضــل الهی این روحیــه انقلابی و مدیریت جهادی دســتاوردهای جدیدی در عرصههــای دیگر اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت و ثمرات حرکت به ســمت اقتصاد مقاومتی و تکیه بر خودباوری بومی را به همگان نشــان خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.