بیانیه درباره جوسازیها علیه فازهای پارس جنوبی

Shargh - - اقتصاد -

شرق: جوسازي؛ عنصر مشترك نزدیکي به هر انتخابات. از هر دري که وارد شوید، باز هم این جوســازيها را خواهید دید. حالا با وجود آنکه پوشش گازرسانی سراسری از 85 درصد در ابتدای دولت یازدهم به 9١ درصد در پایان ســال ١٣95 رسیده و شاهد افزایش پوشــش گازرسانی به روستاها از 55 درصــد در ابتدای دولت یازدهم به ٧4 درصد در پایان ســال ١٣95 بودیم، کماکان جوســازي علیه دولت ادامه دارد. در همین راستا بود که جمعي از کارشناســان و متخصصان صنعت نفت با وجود آنکه در بیانیه هم اعلام کردند بیانیه منتشرشــده از ســوي خبرگزاري فارس را «سرشار از اغراض سیاســی» ميدانند، ترجیح دادند پاســخي کارشناســي درباره جوســازيها علیه افتتاح فازهاي پارس جنوبي منتشــر کنند. به گزارش ایلنا، در این بیانیه در پاســخ به ادعاي «کندشــدن روند توسعه طرحهای پارسجنوبــی در دولــت یازدهم» آمده: «با وجود آنکــه در دولت نهم و دهم بیش از ٣5 میلیارد دلار برای توســعه فازهای پارس جنوبی هزینه شــده اســت، به دلیل اینکه رویکرد و توجه اصلــی مدیریت کلان وزارت نفت معطوف به انجام پروژهها بوده اســت و نه افزایش تولید، متأسفانه بــه جز فازهای 6 ، ٧ و 8 وهمچنین 9 و ١٠ کــه قرارداد آنها نیز در دولت هشــتم منعقد شــده بود و به ترتیب با 68 درصد و ٢٣.٣٠ درصد تحویل دولت نهم شــده بود، هیچ فاز دیگری به مدار تولید افزوده نشــده است؛ درحالیکــه دولت یازدهم با تغییر ایــن رویکرد و تمرکز بر تحقق افزایش تولید از این میدان مشــترک، ابتدا فازهای در دســت اجرا را اولویتبندی کــرده و با اختصــاص اصولی و دقیق تمرکز و تــوان مدیریتی و اجرائی و همچنین منابع مالی به این طرحها، با وجود افت قیمتهای جهانی نفت خام و قرارداشــتن بیشــتر عمر دولت یازدهم در دوره تحریمهای شدید و ظالمانه، موفق به راهاندازی ١١ فاز اســتاندارد در این میدان شده است.» در بخــش دیگري از این بیانیه به ادعــاي «بهتعویقانداختن زمان افتتاح این فازها به ایام انتخابات»، اینگونه پاســخ داده شــده اســت: «به دلیل تأکید مکرر رئیسجمهــوری و رویکرد وزارت نفت در دولت یازدهم، تنها طرحهایی افتتاح رسمی میشوند که بهرهبرداری ایمن آنها تثبیت شده و طرح کاملا به اتمام رسیده باشد. بههمیندلیل در دولت یازدهم چنانچه بخشی از کار پروژه که البته مانع تولید ایمن و تثبیتشده نباشد؛ اما تکمیل و راهاندازی نشده باشد، در مراسم افتتاح به صورت شفاف و براساس اصل صداقت بیان شــده اســت. بهعنوان نمونه در سفر اخیر رئیسجمهور به عســلویه ایشان دو طرح بزرگ پتروشیمی دیگر به نام پردیس٣ با ظرفیت یكونیم میلیون تُن و متانول کاوه بهعنوان بزرگترین واحد متانول دنیا به ظرفیت دوونیم میلیون تُن را که در آستانه بهرهبرداری قرار دارند، افتتاح نکرد... البته خطمشی دولت یازدهم در افتتاح طرحها و پروژهها برخلاف دولت گذشته است؛ چراکه بهعنوان نمونه افتتاح فازهای 6، ٧ و 8 در ٣٠ مهر ١٣8٧ با حضور آقای احمدینژاد در شــرایطی انجام شــده است که این فازها تا بهمن ماه ســال ١٣8٧ تولیدی نداشــتهاند. همچنین فازهای 9 و ١٠ پارس جنوبی نیز در آســتانه انتخابات ســال ١٣88 و در اسفند ماه ١٣8٧ از ســوی آقای احمدینژاد افتتاح شدهاند. درحالیکه تولید از این فازها از آذر ١٣89 آغاز شــده و تثبیت تولید ایــن فازها نیز عملا از تیرماه ١٣9٠ محقق شــده است».کارشناســان در پاســخ به ادعاي «بيتوجهی نســبت به تزریق گاز به مخازن نفتی و توســعه واحدهای پتروشیمی در دولت یازدهم»، نوشــتند: «با وجود افزایش پوشــش گازرسانی سراسری از 85 درصــد در ابتدای دولت یازدهم به 9١ درصد در پایان ســال ١٣95 و افزایش پوشــش گازرسانی به روســتاها از 55 درصد در ابتدای دولت یازدهم به ٧4 درصد در پایان سال ١٣95 و ... اتهام بیتوجهی )به دولت( ... جای تعجب دارد».

در بخــش دیگــري از این بیانیه، ادعــاي «بیبهرهمانــدن مردم ایران از ثمــرات افزایش تولیــد از میدان پارس جنوبی بــه دلیل محدودیت در ظرفیت انتقال گاز کشــور از عســلویه» اینگونه پاســخ داده شده است: «نادرستبودن این ادعا به قدری بدیهی و آشکار است که نیازی به پاسخ ندارد؛ اما به اطلاع میرســاند ظرفیت خطوط لوله نصبشــده و موجود در منطقه عســلویه برای انتقال گاز تولیــدی میدان پارس جنوبی بالاتر از میزان گاز تولیدی است که پس از مصرف واحدهای پتروشیمی موجود در منطقه عسلویه برای مصرف به شبکه سراسری ارسال میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.