اولویتهای روحانیِ 2

Shargh - - اقتصاد -

از مورد اخیر که شروع کنیم، درمییابیم اتفاقا یکــی از امتیازات دولت آقای روحانی در گذشــته چهارساله، تغییر ملموس آهنگ سیاست خارجی بوده که برجام نقطه عطف آن اســت که عجالتا در همان نقطه متوقف شده و دستگاه دیپلماسی ایشان هنوز آنطور که ظرفیت دارد، در جایگاهی قــرار نگرفتــه که ســایر مخاطراتی کــه پیرامون ایران شــکل گرفته یا بهسرعت درحال شکلگیری اســت، با رویکردی مبتنی بر تشنجزدایی و دوری از اقدامات ناپخته بخشهای دیگر مواجه شــود. بحرانهــای موجود در ســوریه و عــراق و یمن و روابــط چالشبرانگیــز با شیخنشــینهای خلیج فارس، بهویژه پس از حمله به ســفارت این کشور که کاملا قابل پیشــگیری بود، شرایطی را موجب شــده که میتواند دســتاوردهای درخشان دولت آتی آقــای روحانی را به محاق ببرد. اینکه دیدگاه و رویکرد سیاســی رقبای ایشان دراینباره چیست، میتواند موضوع جالبی در مناظرههای آتی باشد؛ چون در این خصوص دست آقای روحانی بیشک پرتر از بقیه است.

در موضــوع سیاســت داخلــی، مســائلي مثــل حقوق شــهروندی، فســاد نهادینهشــده و گفتوگوهای ملــی و ضرورت همگرایی نیروهای سیاســی بــرای پیشــبرد و تقویــت برنامههــای ملــی، همچون فقرزدایی و اشــتغال و... اهمیت فوقالعادهای دارد. طبعا دیدگاه رقبای ایشــان در این مورد شــنیدنی خواهد بود و افکار عمومی را روشــن خواهد کرد که کدام ســلایق قادر به حل معضلات بالادســتی کشور است تا نتایج ملموس آن را در عرصه اقتصادی مشــاهده کنند و بالاخره عرصه فرهنگی )تکثر نســبی رسانهها و تولیدات دیگــر هنــری و...( و امور اجتماعی و بهداشــت و محیــط زیســت، ازجمله زمینههایی اســت که برگ برنده آقای روحانی اســت؛ مشروط بر اینکه برنامه درســتی در مبــارزات انتخاباتی مشــتمل بر عملکردهــا و برنامههای آتی ایشــان طراحی و پردازش شــده باشــد. قدر مســلم این است که توفیــق هر دولــت در عرصه اقتصادی مســتلزم موفقیت در زمینههای دیگر اســت. تجربه دولت اصلاحات بهروشــنی گویای این حقیقت است که آثار ملموس توســعه سیاسی و اجتماعی و بسط آزادی بیش از هر چیز خود را در توسعه اقتصادی و کاهش فساد و افزایش شفافیت نشان میدهد؛ بنابراین مبــارزات انتخاباتی نباید صرفا بر گفتمان اقتصادی شــکل بگیرد، بلکه بایــد به نقاط قوت دیگر دکتر روحانی و احــزاب و جناحهای حامی ایشان نیز توجه ویژهای شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.