روایت عادلی از چالشهای صنعت گاز ایران

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

دبیرکل مجمع کشــورهای صادرکننده گاز )جیییســیاف( افتتــاح فازهای ١٧ تــا ٢١ پارس جنوبی را در احیای ظرفیت گاز کشــور قابل تحسین دانســت و گفت: ایران ظرفیــت نقشآفرینی عمده در بــازار گاز را از طریق ســرمایهگذاری و مشــارکت بینالمللی دارد. محمدحسین عادلی در سیزدهمین همایــش بینالمللــی صنعــت پتروشــیمی ایران IPF() با اشــاره به اینکه بخــش خانگی بزرگترین مصرفکننده گاز در ایران اســت که در ســال ٢٠١٥، ٣٦ درصد کل مصرف گاز در این بخش بوده اســت، افزود: به همین دلیل ایران در زمســتان با کمبود گاز روبهرو میشــود. وی از بخش تولیــد نیرو بهعنوان دومین بخــش مصرفکننده گاز در ایــران نام برد و گفت: پیشبینی میشــود مصرف گاز در این بخش تا سال ٢٠٤٠ میلادی از مصرف گاز در بخش خانگی پیشــی بگیرد. هماکنون مصــرف گاز در تولید نیرو، ٣٤ میلیارد مترمکعب اســت که پیشبینی میشود این رقم بــه ٥٤ میلیارد مترمکعب برســد. دبیرکل مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز در ادامه با بیان اینکه از ســال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٥، مصرف انرژی در ایران دو برابر شــده اســت، گفت: پیشبینیهــا حاکی از افزایش مصرف انرژی در ایران اســت. عادلی با بیان اینکه ایران ســه چالش عمده در بخش انرژی دارد، از مصرف بالای انرژی بهعنوان چالش نخســت نام برد و گفت: افتتــاح فازهای پارس جنوبی یک اقدام قابل تحســین در احیای ظرفیت گاز کشور است اما باید برای مصرف بیرویه انرژی کشور، راهحل جامع یافــت که یکــی از راهحلها میتواند قیمت باشــد. همچنین کارایی انرژی در ایران بسیار پایین است که بایــد آن را افزایش داد. ســومین چالش هم حضور حداقلی ایــران در بازار جهانی گاز با وجود داشــتن بزرگترین ذخایر گازی جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.