نیازی به یکسانسازی نرخ ارز نیست

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

عضو شــورایعالی بورس میگوید برای راهانــدازی بــازار آتــی ارز نیازی به انتظــار برای یکسانســازی نرخ ارز نیســت. «قاسم محسنی» دربــاره آخریــن وضعیت راهانــدازی بــازار آتی ارز در بــازار ســرمایه، بیــان کرد: بانــک مرکزی موافــق راهاندازی معاملات مشــتقه ارز اســت، اما با پیششــرطهایی آغاز بــه کار این بازار مالی را بــر پایــه ارز بــه تأخیــر انداخته که براســاس بررســیهای کارشناســی، نیازی به پیششرطی نظیر یکسانسازی نرخ ارز نیست. محسنی افزود: نیازی نیســت صبر کنیم پیششرطهای مورد نظر بانــک مرکزی تحقــق یابد و مــا میتوانیم زودتر معاملات مشتقه )آتی( ارز را راهاندازی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.