کشف نخستین محموله قاچاق انسان در سال جاری

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مأموران گمرک دو نفر را که در داخل کانتینر جاسازی شده و قصد داشتند به صورت قاچاق از مرز وارد کشور شوند، شناسایی و کشف کردند. به گزارش گمرک ایران، این دو نفر قصد داشتند به صورت قاچاق از طریق یک دستگاه کامیون ترک از مرز بازرگان وارد کشورمان شوند. مأموران گمرک بازرگان هنگام کنترل ایــن کامیون، باوجود ســالمبودن پلمــب الصاقی، متوجه پارگی ســیم پلمب چادر کامیون شدند که با هماهنگی اقدام به بازرسی از داخل محفظه کانتینر مربوطه کردند. در نهایت دو نفر شامل یک مرد و یک زن که در داخل بار پنهان شده بودند، کشف شدند و در حضور حاضران صورتجلسه کشف مبنی بر ورود غیرقانونی انسان تنظیم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.