7اصولگرايبه هاینچاردوبگاهه رقنيفب قالي عبارف ميكنند ئكویچسي

Shargh - - سیاست -

شــرق:

تا اینجاي کار هفت هیچ به نفع رئیســي. حالا این تاکتیك انتخاباتيشــان است یا نه؛ اینکه در لحظه آخر همه چیز قرار اســت برعکس شــود و رئیســي به نفــع قالیباف کنار رود یا نه؟ کســي خبر ندارد. جامعه روحانیت مبــارز و جبهه پایداري، زاهــدي، زریبافان و زاکاني ســه نامزد ردصلاحیتشــده، عباسي یك نامزد انصرافــي و جلیلي کــه از ورود به عرصــه انتخابات خودداري کرد، تاکنون رســما و علنا به ســمت رئیسي کوچیدهاند. دیروز ســعید جلیلي نامــزد اصلح جبهه پایداري در ســال 92 بــه دیدار ابراهیم رئیســي نامزد اصلح جبهه پایداري در سال 96 رفت. از میان احزاب و جریانها جامعه روحانیت رسما و جبهه پایداري فعلا غیررسمي از ابراهیم رئیســي حمایت کردهاند. اگرچه قبــل از اعلام صلاحیتها جبهه پایــداري حمایتش از رئیسي را پس گرفت اما محمدجواد ابطحی، از اعضای جبهه پایداری گفته اســت: «یکی از کاندیداهای اصلی جبهه پایداری رئیســی است و در این رابطه با جمنا به توافق رسیدهایم، اما باید منتظر تأیید صلاحیتها باشیم و پس از آن به طور رســمی خبر حمایت خود را اعلام کنیم.این به این معنا نیست که جبهه پایداری رئیسی را قبول ندارد، بلکه تنها میخواستیم تأمل بیشتری انجام دهیــم». نزدیکان و اعضاي جبهه پایداري در این مدت به نقل از آیتالله مصباح یزدي اعلام کرده بودند که او به یارانش در جبهه پایداری گفته است ابراهیم رئیسی نامزد اصلح اســت و از او حمایت کنند. سعید جلیلی که دیروز به دیدار رئیســي رفته اســت، چهار سال قبل نامزد اصلــح این جریان بود و فعالیتهای یک ســال گذشــتهاش همه حاکی از قصــد و حضور جدی او در انتخابات بود اما یکباره از رقابتها کنار کشید و ثبتنام نکــرد. او در بیانیهای اعلام کرده بود که در بین نامزدها یــک فرد اصلح وجود دارد که باید به او رأی داد. دیدار روز گذشته او با رئیسي مشخص کرد که مقصود جلیلي از فرد اصلح همان رئیسي بوده است. احتمالي که بعد از اعــلام حمایت آیتالله مصباح از رئیســي و با توجه به اختلافات شــدید جریان قالیباف بــا جلیلي و جبهه پایداري در سال 92 چندان بعید نبود.

در بیانیــه جبهــه پایداري که هفته گذشــته بعد از انتشــار از کانال تلگرامي این جبهه حذف شــده، آمده بود: «شــورای مرکزی جبهه پایــداری از همه اعضا و هــواداران پرتلاش و خســتگیناپذیر و بیادعا و خدوم خود در سراســر کشــور دعــوت مینمایــد صادقانه و خالصانــه با مــدد از ارواح پاک و طیبه شــهیدان برای معرفی نامزد اصلح انقلاب حضرت آیتالله رئیسی به هر طریق شرعی ممکن تلاش نموده و همه اطرافیان و دوستان را به این مهم تشویق و ترغیب نماید». از میان چهرههــاي اصولگرا هم، دو ردصلاحیتشــده- یعني مســعود زریبافان و محمدمهدي زاهــدي - که هردو از وزیران و مدیران احمدينژاد محســوب ميشــوند تا این لحظه به نفع رئیســي اعلام موضع کرده و گفتهاند اعــوان و انصار و ســتادهاي احتمالي خــود را هم در اختیار رئیســي قــرار ميدهنــد. عباســي، وزیر ورزش احمدينژاد هم پیش از اعلام نتایج صلاحیتها، از دور رقابتها به نفع رئیسي کنار کشید.

در بیانیــه محمدمهــدي زاهــدي آمــده اســت: «اینجانب با شــناختی که از منش برادر ارجمند جناب حجتالاسلاموالمســلمین رئیســی و ســوابق روشن علمی و مدیریتی ایشان و قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصــادی دارم، مطمئنم که با حضور ایشــان در رأس مدیریت اجرائی کشــور، #نسیم_خدمت وزیدن خواهد گرفت و نشــاط جوانان، دانشــجویان، دانشــگاهیان و فرهنگیان معزّزی که اینجانب را مورد لطف و همراهی خویش قــرار دادهاند، دعوت به حمایت از یار برومند و فرزند صالح انقلاب، جناب حجتالاسلاموالمســلمین سیدابراهیم رئیسی مینمایم .»

مســعود زریبافان هم در بیانیهاي که سه روز پیش منتشر کرد، نوشــت: «لازم به ذکر است کلیه ستادها و تشــکیلات منسجم شکلگرفته در تهران و استانها، در جهــت حمایت از حضرت حجتالاسلاموالمســلمین سیدابراهیم رئیسی قرار خواهد گرفت.»

محمد عباســی، وزیر ورزشوجوانان دولت دهم هم 26 فروردین در بیانیهاي نوشت: «اجازه میخواهم حال که نیروهای علاقهمند به پذیرفتن این مســئولیت خطیر در این دوره به شکل گســتردهای نمایان و در جمعشان عناصر ارزشــمندی ازجمله سید انقلابی و چهره دلسوز ملت، حجتالاسلام رئیسی وجود دارند، از همه عزیزان توصیهکننــده عذرخواهی نمــوده و همگان را به تلاش در جهت شکلگیری صفوفی متحد و حضوری انقلابی برای توفیــق کاندیدای برتر دعوت میکنــم ...». زاکاني ردصلاحیت شــده هم در تیم رئیسي است؛ او تا پیش از نیکزاد، گزینه اصلي ریاست ستاد انتخاباتي رئیسي بود.

نيكزاد، رأيجمعكن احمدينژاديها

علــي نیکزاد روز گذشــته رئیس ســتاد انتخاباتي رئیسي شــد. او از وزراي نزدیك و کلیدي احمدينژاد بود و ســال 92 به همراه احمدينــژاد براي ثبتنام مشــایي به وزارت کشــور رفت. اکنون کانال تلگرامی ابراهیم رئیســی اعــلام کرده علی نیکــزاد به عنوان رئیس ســتاد انتخاباتی او منصوب شــده اســت. این درحالي اســت که نام ضرغامي و میرکاظمي هم به عنوان دیگر نامزدهاي رئیس ستادي مطرح شده بود.

روز گذشــته حتي براي ســاعاتي علیرضا زاکانی، نماینده پیشــین مجلس و دیگر عضــو جمنا و رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری که موفق به کسب صلاحیت از شــورای نگهبان نشد، به عنوان نخستین رئیس ستاد او معرفی شد؛ اما ناگهان نیکزاد جایگزین او و میرکاظمي، وزیــر نفت احمدينژاد، به عنوان رئیس کمیته طرح و برنامه ســتاد معرفي شد. برخي معتقدنــد جایگزینی میرکاظمــی و در نهایت نیکزاد بهجای زاکاني، نشــانه اختلافات درون جریان اصولگرا یا حداقل اطرافیان رئیسي است.

یکي از دلایل این اختلاف، احتمالا به ردصلاحیت احمدينژاد مربوط اســت. برخــي معتقدند انتخاب نیکــزاد دقیقا مرتبــط با جــذب بدنــه رأي حامیان احمدينــژاد بــوده اســت؛ جماعتي که حــالا بین گزینههاي مختلف از رأيندادن یا رفتن ســراغ نامزد نزدیك بــه اصلاحطلبان یا اصولگرایان، ســرگردانند و این ســرگرداني را از خلال متنهاي منتشرشــده در کانالهــا و گروههــاي تلگرامي یا دیگر شــبکههاي اجتماعــي آنهــا ميتــوان دریافت. انتخــاب نیکزاد ازاینرو شایان توجه اســت که برخي گمانهزنيهاي سال 91، حاکي از این بود که او هم یکي از گزینههای احتمالــي جریان حامي احمدينژاد بــراي انتخابات ریاستجمهوري اســت. او درباره شایعه نامزدياش در ســال 92، گفته است: «عین جمله آقای دکتر یادم هســت که گفتند نه تکذیب کنید و نــه تأیید کنید. ما میخواهیم ایــن دولت را عبور دهیم. تا روزهای آخر ایــن موضوع پابرجا بود و در افــکار عمومی تعدادی شــایعه برای کاندیداتــوری بود تا اینکــه آقای دکتر بــه یک کاندیــدای مدنظر خود رســید و مــن تقریبا یقین داشــتم که ایــن از فیلتر شــورای نگهبان عبور نخواهد کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.