آینه

Shargh - - سیاست -

بهسویبصيرتاجتماعی عباس عبدی:

... بــه عبارت دیگر اگر احمدینژاد به لحاظ سیاســی فاقد صلاحیت شده بود، مجلس وظیفه داشــت که طرح عدم کفایت سیاسی او را به صورت شفاف طرح کند و احمدینژاد هم در مجلس حضور پیدا کند و طرفین مسائل خود را طرح و او نیز دفاع کند و در نهایت اگر رأی به عدم کفایت سیاسی وی داده میشــد، همانجا از ریاستجمهوری عزل میشــد. مثل اتفاقی که در مــورد بنیصدر رخ داد. و اگر احمدینژاد تخلفات قانونی داشــته اســت که ظاهــرا در این زمینه پرونده ســنگینی در همه موارد از بیتوجهــی به قوانین گرفته تا پرداخت غیرقانونی یارانهها تا مســکن مهر و... یا توزیــع رانتها و... باید در اســرع وقت بــه این اتهامــات او در دادگاه صالح رســیدگی و او نیز حق دفاع میداشــت و در نهایت حکم او صادر میشــد و اگر محکومیت پیدا میکرد، طبعا مطابق آن حکم با او رفتار میشــد. هیچکدام از این دو اقدام و وظیفه قانونی انجام نشــده اســت؛ در نتیجه هیچکس متوجه اصل ماجرا نمیشــود و هرکس برحسب ظن و گمان خود برداشتی را خواهد داشــت... الان هرکســی تحلیل خاصــی دراینباره خواهد داشــت و مســئله احمدینژاد بــه صورت استخوان لای زخم باقی خواهد ماند. این نحوه رفتار هیچ کمکی به بصیرت اجتماعی نمیکند...

پخش زنده يا مرده؟! حسین شریعتمداری:

... وقتی قرار است بخشها و قسمتهایی از اظهارنظر کاندیداها در مناظرههای تلویزیونی حذف و سانســور شود، چگونه میتوان به آنچه در نســخه ضبطشده و غیرزنده پخش میشود، اعتمــاد کرد؟ و آن را نظر و دیدگاه نامزدها دانســت؟ مثلا اگر یکی از نامزدها اســناد و دلایل روشــنی که از ناکارآمدی فلان نامزد دیگر و ناتوانی او در اداره کشور ارائه کند و درباره کارنامه خالی از دســتاورد وی برای مردم توضیح بدهد و این بخش از اظهارات و اســناد ارائهشده از جانب نامزد منتقد حذف و سانسور شود، آیا به آگاهی مردم که اصلیترین زمینهســاز انتخاب یک کاندیدای ریاستجمهوری هستند، خیانت نشده اســت؟! و آیا کســانی که شعار «دانســتن حق مردم است»! را فریاد میکردند و بر ضرورت شفافیت تأکید پیدرپــی میورزیدنــد، از این طریق به شــعور مردم خیانــت نکرده و مصالح حزبــی و گروهی خود را به مصالح مردم و مصلحت نظام ترجیح ندادهاند؟!

4- تعجبآورتریــن - بخوانیــد خندهدارتریــنتوجیهی که برای پخش غیرزنده مناظرهها ارائه شده، نظر برخی از دولتمردان است که گفتهاند؛ پخش زنده میتواند برای نظام، پیامدهای امنیتی داشته باشد! و توضیح نداده و نمیدهند که کدام پیامد امنیتی مورد نظر ایشان است؟ ...

انتخاباتوامتحانات

... در انتخاباتهــای گذشــته ریاســتجمهوری، بداخلاقیهــای زیــادی از ناحیه بعضــی نامزدها و طرفداران آنها مشاهده شــد که بههیچوجه در شأن نظام جمهوری اســلامی و ملت مســلمان و انقلابی ایران نبود. نمونه بارز این بداخلاقی را در مناظرههای ســال 88 شــاهد بودیم که یکی از نامزدهــا از تمام ابزارهــای خلاف اخلاق برای لطمهزدن به طرفهای مقابــل بهرهبــرداری کــرد و متأســفانه در آن زمان، به جــای آنکه با او برخورد شــود، مورد حمایت قرار گرفت و امروز کســانی کــه در آن دوران از او حمایت کردند، به این نتیجه رســیدهاند که این شخص اصولا فاقد صلاحیت احراز مســئولیت ریاســتجمهوری بوده است. رسیدن به این واقعیت و بصیرت هر چند بســیار دیر صورت گرفت و به خاطر این دیر فهمیدن لطمات زیادی به کشور وارد شد، ولی اگر همین واقعه تلخ برای انتخاباتی که در پیــش داریم درس عبرتی باشــد، میتوان به ســربلند بیرون آمــدن نامزدهای ریاســتجمهوری و هواداران آنهــا از امتحانی که در پیش دارند امیدوار بود...

دعوا بر سر روح برجام

... تنــش لفظی ایــران و آمریکا بر ســر برجام بار دیگر بالا گرفت. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نامهای به رئیس کنگره گفتــه بود که ایران به توافق هســتهای پایبند مانده، ولی حالا دونالد ترامپ همان حرفی را تکرار میکند کــه باراک اوباما تا همین چند ماه قبل تکــرار میکرد: «ایران بــه روح برجام پایبند نیست». رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا برجام را توافقی شکســتخورده توصیف کرده و سخنگوی کاخ سفید هم گفته که دولت ترامپ در 90 روز آینده توافق هســتهای با ایران را بررســی مجدد و جامعی خواهد کرد. به نظر میرســد که دولت ترامپ دنبال کنارگذاشــتن برجــام نیســت، اقدامی کــه میتواند هزینه زیــادی به سیاســت خارجی آمریــکا تحمیل کند، بلکه آنگونه کــه مقامهای آمریکایی میگویند، میخواهند دامنه شــمول برجام را به مسائلی مانند راهبرد موشــکی ایــران و همچنین آنچه واشــنگتن حمایت ایران از تروریســم میخواند، گسترش دهند. محمدجواد ظریف در مجموعهای از توییتهای پشت سر هم نوشت که برجام محتاطانه به مسئله هستهای منحصر شــد، بدون اینکه به مسائل تداومدار دیگر از جمله فعالیتهای شرورانه دولت آمریکا ورود کند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.