9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد دســتور داد: اصلاح بســته بانک مرکزی براســاس نرخهــای تورم و ســود عقود مبادلهای

دبیرخانــه شــورای اطلاعرســانی دولــت: رئیسجمهور طبق قانون اساســی همه قوانین را ابلاغ کرده است

آیتالله مصباحیــزدی: مقام معظم رهبری به تمام امور نظام مشروعیت میدهد

حمیدرضــا حاجیبابایی، عضو هیئترئیســه مجلس: فرصت رســیدگی به 127 طرح و لایحه در مجلس هفتم نیست

سخنگوی وزارت خارجه: حادثه 11 سپتامبر تا زمانی که تمامی ابعاد آن آشــکار نشود مشکوک است

محمــد جهرمــی، وزیــر کار بــا نامــهای بــه رئیسجمهور، اعلام کرد: بسته جدید سیاستی بانک مرکزی با اهداف اقتصادی دولت ناســازگار است و خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی شد

ثمرههاشــمی، مشــاور رئیسجمهــور: اصل انتقاد رئیسجمهور بــه برخی بخشهای دولتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانکها هستند

جبهه مشــارکت در بیانیه تفصیلی اعلام کرد: تأکید بر راهبرد سیاستورزی مداوم اصلاحطلبانه

مقتدا صدر: اعلان جنــگ میکنیم در صورتی که سرکوب ارتش مهدی ادامه یابد

علیرضــا رجایــی: انتخابات مجلس هشــتم مسابقه تدارکاتی ریاستجمهوری است

ســخنگوی وزارت خارجه: محور سفر هاینونن به ایران مطالعات ادعایی نیست

نســرین افضلی، روزنامهنــگار و فعال حقوق زنان، به شش ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شد

دبیر اجرائــی ائتلاف فراگیــر اصولگرایان خبر داد: فقط از خوشچهره حمایت میکنیم

وزیر خارجه آمریکا خبر داد: واشنگتن امیدوار اســت ایران در حمایت از دولت مالکی و برقراری ثبات در عراق تلاش کند

ثمرههاشــمی، مشــاور ارشــد رئیسجمهور: شــرکت در انتخابات ششــم اردیبهشت پاسخی دیگر به تهدیدات دشمن است

ســخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: موضوع هستهای در چارچوب مدالیته پایان یافته است

رئیس ســتاد مرکزی بازرســی انتخابات کشور اعــلام کرد: 2۵0 هزار نفر آمــاده برگزاری مرحله دوم انتخابات هستند

سپاه پاسداران انقلاب اســلامی: برای دفاع از کیان کشور آمادگی کامل داریم

وزیر دادگســتری امارات: امارات برای روابط با ایران اولویت قائل است

دادستان کل کشور در دیدار با فرماندهان ناجا: ارتقای امنیت در گرو تعامل هدفمند دادســراها و ناجا است

دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران: شرایط بینالمللــی تأمین اعتبارات مترو را دچار مشــکل کرده است

توکلی، رئیــس مرکز پژوهشهــای مجلس: برای مهار تورم، مبارزه غیرشــعاری با فســاد نیاز است

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی: موضــوع هســتهای ایــران در 1+۵، به روندی فرسایشی تبدیل شده است

علایی، رئیس ســابق ستاد مشترک سپاه: بدون حضور سپاه، در جنگ موفق نمیشدیم

رضا اکرمی، نماینده تهران در مجلس هشتم: در مورد تــورم هنوز تصمیمگیری هماهنگ انجام نشده است

داود ســلیمانی، رئیس کمیته انتخابات جبهه اصلاحات: اصلاحطلبان نیازی به تغییر نام ندارند

حدادعــادل: ایــران از هیچ نیــروی بیگانهای تأثیرپذیر نیست

با اســتنکاف رئیسجمهور از ابلاغ سه قانون مصوب مجلــس حدادعادل ایــن قوانین را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس پلیــس راهور تهران خبــر داد: جریمه الکترونیــک متخلفــان بــا نصــب دوربیــن در ورودیهای طرح ترافیک و زوج و فرد از شهریور

شهرداری تهران: هر 10 روز یک پروژه عمرانی در تهران افتتاح میشود

ســخنگوی وزارت خارجــه: آمریکا میخواهد عملکرد نادرســت خــود در بحرانیکردن اوضاع عراق را به ایران نسبت دهد

هیئــت وزیران تصویب کــرد: پرداخت حقوق فروردین کارکنــان دولت از منابع در اختیار وزارت اقتصاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.