گزینشی بین رویکرد سدسازی یا پلزنی

Shargh - - سياست - علی کریمیمله*

رأیدادن به نماینده گفتار تحولخواهی اعتدالی در انتخابــات پیــشرو برآمــده از الزامــات متعدد داخلی، منطقهای و بینالمللی و مستند به عملکرد و کارنامــه معقــول و مقبول دولت یازدهم اســت. از موضــع اصلاحگرایانه دولــت را خالی از نقص یا عاری از کاســتیهای کارکــردی نمیدانــم؛ اما در مقام مقایســه با دولت حمایتشده اصولگرایان که امــروزه در برائت از او از همدیگر ســبقت میگیرند، دولت یازدهم به گواهی مراجــع و پایگاههای داده بینالمللی نمرهای قابل دفاع دارد.

امروز دولتها را دیگر با شعارهای بلندپروازانه و رؤیاپردازیهــای فریبنــده و مردمانگیــزش نمیســنجند؛ بلکه بر مبنای قابلیتها، دستاوردها و نتایجــی کــه در حوزههــای سیاســتی و زندگی روزمره شــهروندان از خــود به جــای میگذارند، داوری میکنند. اینکه چرا در سه دهه اخیر سرمایه اجتماعی در ادبیات توســعه اجتماعی و سیاســی اینقــدر اهمیت یافته و شــاخص توانســنجی و کارآمدی حکمرانی قلمداد شــده است، به تعریف، ماهیــت و پیامدها و کارکردهای آن بســتگی دارد؛ چراکه به بــاور صاحبنظران، ســرمایه اجتماعی به معنــی هنجارهای تعامل عــام )تعمیم یافته(، اعتمــاد و شــبکههای مداخله مدنی کــه به طور غیرسلســلهمراتبی و افقــی ســازمان یافتهانــد، هزینههای اطلاعات دربــاره قابلاعتمادبودن دیگر شــهروندان را کاهش میدهــد؛ همکاری را تقویت میکند؛ باعث گردش و افزایش اطلاعات میشــود، احتمــال تأثیر و نفوذ را افزایــش میدهد و اعتبار و شــهرت اجتماعی و قدرت احساسی و برانگیزاننده را افزایش میدهد. از زاویه سیاســی مشــارکت در شــبکههای اجتماعــی و انجمنهــای داوطلبانه، موجب تقویت مشــارکت و بسیج سیاسی میشود، آمــوزش مهارتهای مدنــی را تســهیل و تقویت میکند، روح مدنیــت و ارادهگرایی را بارور و نوعی حس کارآمدی سیاســی را تزریــق میکند؛ چون با افزایش جریان اطلاعات که مبتنی بر گسترش روابط اجتماعی است، شهروندان احتمال بیشتری دارد که کنش سیاسی انجام دهند. به دلیل اهمیت کارکرد و پیامد وجود و تقویت سرمایه اجتماعی است...

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.