اولویت اصلاحطلبانه در انتخابات شوراها

Shargh - - سياست - عبدالله مؤمنی

انتخابات شوراهای شهر که همزمان با یازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری کمتر از یک ماه دیگر در سراسر کشور برگزار میشــود، اهمیت ویژهای برای جریان اصلاحات دارد. این اهمیت ویژه عمدتا بنا به دلایل زیر درخور توجه است:

1- جبهه اصلاحات بــا فعالیتها و رویکردهای خــود پیــش از انتخابــات یازدهمیــن دوره ریاستجمهوری مسیر جدیدی را برای بازسازی امر انتخابات و بازتعریف نســبت خود با آن آغاز کرد که ایــن روند در خرداد 92 و اســفند 94 به بار نشســته و موفقیتهــای درخــور توجهی بههمراه داشــته اســت. انتخابات پیشِرو طبعا نمیتواند فارغ از این روند بررســی شــود؛ روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان شورای شهر که از دولت و مجلس برآمده، از موفقیتهای پیشین جریان اصلاحی است و امکان رقابــت جدی میــان دیدگاههای مختلــف را فراهم آورده، هم دســتاوردی بزرگ برای جریان اصلاحات اســت و هم زمینهای مناسب برای حضور معنادار و مؤثرتر این جریان در معادلات سیاسی کشور؛ بنابراین به نظر میرســد اصلاحطلبان مبتنی بر این دستاورد میتوانند پس از ســالها به شکل کاملتری خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.

2- شــورای شــهر نهادی اســت که چه تصریح به آن در قانون اساســی و چه تحقــق آن در دولت اصلاحات، حاصل تفکری است که خواهان تعمیق و گســترش مشــارکت مــردم در اداره امور عمومی در همه ســطوح اســت، دیدگاهی که اصلاحطلبان همــواره و در همه ادوار تاریخ ایــران پیگیر و مروج آن بودهاند. متأســفانه پس از شــورای شــهر اول با رویگردانی مردم از انتخابات شــورای دوم، این نهاد عمدتا کارکرد خود در این راســتا را از دســت داده و اکنون در منظر مردم نهتنها نمادی از اراده آنان برای شکلدهی به زیست اجتماعی و شهریشان نیست، بلکه مصداقی شــده از مقاومت در برابر خواســت اکثریــت مــردم و ترجیح منافع فــردی و گروهی بر منافع کلان و جمعی.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.