فرانسه بهفرمان در مقابل فرانسه نافرمان

Shargh - - جهان -

اردشــیر زارعی قنواتی:

انتخابات ریاستجمهوری پیشرو فرانسه از یک لحاظ متفاوت است و آن اینکه دو حزب اصلی راست میانه و چپ میانه موقعیــت خوبی در عرصــه رقابتها ندارند و کاندیــدای مخالف وضع موجود، در رأس مبارزات انتخاباتی قرار گرفته اســت. اینبار رقابت چنان فشرده و تنگاتنگ اســت که هیچ مؤسسه نظرسنجیای جرئت نمیکند از پیش، روی دو کاندیدای نهایی برای رســیدن به دور دوم تأکید کند. به همین دلیل گمانهزنیها بســیار با احتیاط انجــام میگیرد و در تمام این گمانهها نیز از رقابت چهار کاندیدای بالای جدول در شرایطی سخن گفته میشــود که همگی متفقالقول اعتقاد دارند امکان رسیدن به دور دوم برای آنان وجود دارد.

تحولات انتخاباتی فرانســه هماکنون تابع شرایطی است که ژلاتین و ســیالیت نیروی مردد و آرای خاکســتری در پای صنــدوق رأی، میتواند تمام معــادلات را دچار تغییر کند. بین چهــار کاندیدای اصلی «امانوئل ماکرون» نماد وضع موجود و نئولیبرالیســم حاکم تلقی میشود، خانم «مارین لوپن» رهبــر جبهه ملی همچنان رأیدهندگان راســت افراطی و ملیگرایــان را نمایندگــی میکند و راســت میانه با «فرانســوا فیون» در حالــی گام به رقابت گذاشــت که رســوایی مالی خانــواده او کمپین جمهوریخواهــان را دچار افول کرد. امــا در اردوی چپ رادیکال متأثر از پلتفرم حزب کمونیســت فرانســه با «ژاک لوک ملانشون» هر چند در رقابتها، به شــکلی شــتابناک در حال اوجگیری بود، اما کابوس پیروزی او همه جناحهای سیاســی و سیســتم حاکم در فرانسه را دچار وحشت کــرده و در هفته اخیر بســیاری از تمهیدات برای مهــار کمپین او به کار گرفته شده اســت. نکته جالب در این رقابت تنگاتنگ و نزدیک، اختلاف چهاردرصدی بین شــماره یک تا شماره چهار در نظرسنجیهاست که با توجه به عدم تصمیمگیری یکســوم رأیدهنــدگان برای گزینه انتخابی، هرگونه تغییری قابل پیشبینی است.

حمله مسلحانه یک اسلامگرای تروریست در روز پنجشنبه 20 آوریل، در خیابان «شــانزهلیزه» پاریس بــه خودروی پلیس، در ســه روز مانده به انتخابــات، تأثیر معناداری روی جامعه رأیدهنده فرانســوی خواهد گذاشــت. بدون تردید این حمله را که به گزارش پلیس «کریم شــرفی» اسلامگرای شناختهشده نزد پلیس فرانســه انجام داده، یک برنامهریزی زیرکانه از ســوی اســلامگرایان تندرو و تروریســت، برای کمک به راست افراطی فرانسه بوده است.

با بهعهدهگرفتن مســئولیت این حمله از ســوی «داعش» و با توجه به باور این گروه به اینکه با حاکمیت راســت افراطی در غرب، به واسطه سیاســت مهاجرســتیزی و اسلامهراســی آنان، راه برای یارگیری بهتر و بســتر برای تروریسم اسلامی در غرب مســیحی بازتر میشود، این حمله در جهــت کمک به صنــدوق رأی مارین لوپن و دیگر کاندیدای راســت سازماندهی شده است.

در همان ســاعات اولیه حمله نیز مارین لوپن، فرانســوا فیون و حتی امانوئل ماکرون در جهت بهرهبرداری از آن هرکدام به نسبتهای متفاوت ســعی کردند از این حمله تروریستی استفاده حداکثری کنند. دراینمیان بیشــترین آســیب به کمپین «فرانســه نافرمان» به رهبری ملانشون وارد شــد که در مبارزات انتخاباتی خود به صــورت قاطع از حقوق مهاجران و همزیستی مسالمتآمیز جوامع بومی و مهاجر فرانسوی دفاع میکرد. اما شاید نکته بســیار جالب این ماجرا را بتوان زمانی به تصویر کشید که «دونالــد ترامپ»، رئیسجمهوری راســتگرا و ضدمهاجر آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» بهصراحت این حمله را بــرای حمایت علنی از مارین لوپن مورد اســتفاده قــرار داد. او در این مصاحبه گفت: «مردم فرانســه از این وضع خســته شدهاند و خانم لوپن در موضوع کنترل مرزها قویترین نامزد اســت؛ هر نامزدی که در مسئله تروریســم افراطی اسلامی موضع شــدیدتری داشته باشد و هر کسی که در موضوع کنترل مرزها موضع سرســختتری داشته باشد، در انتخابات بهتر عمــل خواهد کرد». ایــن اظهارنظر ترامپ در راســتای حمایت از راســت افراطی در جامعه اروپایی بیان میشود که او بارها روی آن تأکید داشته است، هر چند به دلیل عدم محبوبیت ترامپ در فرانسه، شاید این حمایت در این مقطع تأثیــر مثبتی بر وضعیت لوپن نگذارد. از زمانی که نظرسنجیها رشد شتابناک آرای ملانشون را نشان دادند، سیستم، دولت فرانســه و بهخصوص اظهارات شفاف «فرانسوا اولاند» و همچنین دیگر کاندیدای رقیب در بالای جدول، تمرکز خود را بر خطر قدرتگرفتن چپ رادیکال قــرار داده و محافل اقتصادی فرانســه و اروپایی نیز از روزهای سیاه اقتصاد فرانسه در صورت پیروزی او هشدار دادند.

اما برای چپ واقعی در فرانســه که در این دوره از انتخابات با توجه به پراکندگی آرا بیش از همیشــه در طول جمهــوری پنجم به کاخ الیزه نزدیک شــدهاند، امیدواریها زمانی کمرنگ شــد که «بنوا آمون»، نامزد جناح چپ حزب سوسیالیست به پیشنهاد حزب کمونیست جهت ائتلاف با ملانشــون جواب نداد. در نظرسنجیها گفته میشود بنوا آمون حدود هشــت درصد میتواند رأی کسب کند و به هیچ عنوان امکان رسیدن به دور دوم را نخواهد داشت و به همین دلیل مطبوعات مایل به طیف چپ فرانسه چون اومانیته، لوموند و لیبراسیون متفقالقولاند که اگر ملانشون به دور دوم نرســد، مقصر آن را باید آمون دانســت. موضوع مهم و قابل اهمیت این برداشــت و تحلیل در این نهفته است که برنامهها و اهداف ملانشــون- آمون تقریبا به هم نزدیک است و از یک خاستگاه طبقاتی و اجتماعی ارتزاق میکنند. هماکنون بزرگترین سؤالی که هنوز پاسخ داده نشــده است و شاید برای فرانســه بتواند یک تجربه جدید به حساب آید، این اســت که حامیان بنوا آمون که به شکست او باور دارند، آیا در آخرین لحظه و در پای صندوق رأی حاضرند به خاطر پیروزی چپ، یک تصمیم اســتراتژیک و پراگماتیســتی اتخاذ کنند یا در چارچوب سکتاریسم حزبی مسیر رأی باطله را در پیش خواهند گرفت.

در صــورت حــذف ملانشــون از معــادلات دور دوم انتخابــات ریاســتجمهوری فرانســه با توجه به وضعیت موجود، میتوان حدس زد فرانسه در جانشــینی رئیسجمهوری نامحبوبی چون فرانسوا اولاند این بار به یک نســخه بدتری مانند امانوئل ماکــرون رضایت خواهد داد و سیســتم ناکارآمد کنونی همچنان به بقای خــود ادامه میدهد. بدون شــک نگاه اتحادیه اروپایی به انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه چنان بااهمیــت تلقی میشــود کــه در هفتههای اخیر تمام محافل مســلط، نهادهای اتحادیه و حتی جریان اصلی رسانه، کاملا در حمایت از ماکرون بســیج شــدهاند. برای اتحادیه اروپایی پیروزی ماکرون بــه منزله حفظ وضع موجود و ادامه سیاستهای نئولیبرالی خواهد بود و برای آنان که ملانشون را دشمن شــماره یک خود و نئولیبرالیسم حاکم مارین لوپن را راســت و نئولیبرال ضد اتحادیه اروپایی فرانسوا فیون را به دلیل مواضع نزدیک به روســیه مختلکننده نظم میداننــد، ماکرون کاندیدایی طلایی به حساب میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.