مرگبارترین حمله طالبان به نیروهای نظامی افغانستان در حمله گروهی به پایگاه نظامی بیش از 300 سرباز افغان کشته و زخمی شدند

Shargh - - جهان -

دقیقا یک هفته پس از نشســت صلح افغانستان که در مســکو برگزار شــد و هدف آن تشویق طالبان به مشــارکت در روند صلح بود، این گروه تروریستی در یکی از خونینترین حملات ســالهای اخیر خود، بــه یکــی از پایگاههــای نظامی ارتش افغانســتان در مزارشــریف حملــه کــرد. اگرچه وزارت کشــور افغانستان هنوز آمار رسمی قربانیان را اعلام نکرده است؛ اما به گفته یکی از مقامات مزارشریف، در این حمله که روز جمعه در مقر ســپاه 20۹ شــاهین در منطقه دهدادی ولایت بلخ در شــمال افغانســتان صــورت گرفت، بیش از 1۴0 ســرباز افغان کشــته و بیش از 1۶0 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که بر اســاس برخی گزارشها، تعــداد قربانیان این حمله رو به افزایش اســت. این حمله که مسئولیت آن را گروه طالبان بر عهده گرفته، یکی از پایگاههای ارتش افغانســتان را هدف قرار داده کــه تنها چند کیلومتر تا مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، فاصله دارد. آنطورکه وزارت دفاع افغانستان شرح داده، دو نفر از مهاجمان خود را منفجر کردهاند و ســپس هشت مهاجم دیگر روی ســربازانی که در مســجد و سالن غذاخوری بودهانــد، آتش گشــودهاند. هفت نفر از مهاجمان در این حمله که ســاعتها طول کشیده، کشــته شــدهاند و یک نفر هم دســتگیر شده است. بــه گفته یکی از شــاهدان عینــی، مهاجمان 10 نفر بودهاند و درگیری با منفجرشــدن دو نفر از آنها آغاز شده است.

ظاهــرا مهاجمــان با ســه خــودروی نظامی و اســناد جعلی و در یونیفرمهای ارتش توانســتهاند از ورودی اول عبــور کنند و پــس از آنکه در ورودی دوم متوقــف شــدهاند، یکــی از مهاجمــان خود را منفجر کرده و مابقی وارد پایگاه شــدهاند. آنها ابتدا خود را به مســجد رسانده و به سربازانی که در حال نمازخواندن بودند، شلیک کردهاند و سپس به سمت ســالن غذاخوری رفتهاند که عدهای دیگر از سربازان در آن غــذا میخوردهاند. حملهکننــدگان علاوه بر مسلســل، از نارنجکپرتابکن هم استفاده کردهاند. بر اســاس گزارشها، در این حمله بــه غیرنظامیان آسیبی نرسیده است. بر پایه گزارش رویترز، پایگاهی که طالبــان به آن حملهور شــدند، یکی از مقرهای اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور است که عمدتا مستشاران خارجی در آن حضور پیدا میکنند. ایــن گزارش میافزاید: تعــدادی از نیروهای نظامی آلمان و دیگر کشــورها ازجمله 70 مستشار نظامی که در چارچوب مأموریت چندملیتی ناتو به آموزش و مشاوره نیروهای امنیتی افغانستان مشغولاند، در این پایگاه حضور داشتهاند. ارتش ایالات متحده هم اعلام کرد مستشــاران آمریکایی در این پایگاه حضور داشتهاند؛ اما به آنها آسیبی نرسیده است.

نیروهای ائتلاف ناتو در افغانستان چندین مشاور نظامی بــه پایــگاه هدفقرارگرفته اعــزام کردند تا به ســربازان افغان کمک کنند؛ امــا فرماندهی ناتو اعلام کرد ســربازان بینالمللی در جریان پاســخ به ایــن حمله، وارد کارزار نشــدند. ذبیــحالله مجاهد، ســخنگوی طالبــان، روز گذشــته در بیانیهای اعلام کــرد این حملــه در تلافی کشتهشــدن چندین رهبر ارشــد این گروه در شــمال افغانســتان بوده است. طالبان گفته شــمار کشتهشــدگان بســیار بیشــتر از آن اســت که دولت افغانســتان اعلام کرده است و تعداد کشــته و زخمیها به 500 نفر میرســد. این گروه همچنین تأییــد کرده چهار نفــر از مهاجمان، ســرباز همان پایگاه بودهاند و ســاختمان این پایگاه را بهخوبی میشــناختهاند. حمله اخیر طالبان چند هفتــه پس از حملــه داعش به بیمارســتان اصلی ارتش افغانســتان در کابل صورت گرفت؛ حملهای که نزدیک هفت ســاعت طول کشــید و بیش از 50 کشته برجای گذاشت. گرچه داعش به خاطر حمله اخیــر آمریکا با بزرگترین بمب غیرهســتهای ایالات متحــده به این گروه، در مرکز توجــه قرار گرفته؛ اما طالبان همچنان مهمترین تهدید امنیتی افغانســتان اســت. طالبان در سالهای اخیر دامنه فعالیت خود را در افغانســتان افزایش داده و مناطق بیشــتری را تحت کنترل خود درآورده است. این حمله که قبل از عملیات بهاری طالبان صورت گرفته، هشداری برای نیروهای امنیتی افغانستان به شمار میرود و حاکی از نبردهای سنگین آتی افغانستان با نیروهای طالبان است. بر اساس گزارشها، در سال 201۶، ششهزارو 700 نیروی افغان در نبرد بــا طالبان جان خود را از دست دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.