توافق روسیه و آمریکا برای عادیسازی روابط

Shargh - - جهان -

براســاس اعلام وزارت امور خارجه روســیه، ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشــور و رکس تیلرســون، همتــای آمریکایــی او در گفتوگوی تلفنــی توافق کردنــد تا یک کارگروه مشــترک در ســطح معاونان وزیران خارجه را در آینده نزدیک به منظور یافتن راههایی برای عادیســازی روابط دو کشــور تشــکیل دهند. این دو دیپلمات ارشــد روســیه و آمریکا به بحث درباره تحولات ســوریه پرداختنــد و لاوروف از بابت خــودداری آمریکا از پذیرفتن پیشنهاد روسیه درباره اعزام کارشناسانی به محل وقوع حمله شــیمیایی در ادلب در محل شورای اجرائی سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی، اظهار تأسف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.