پایبندي آمریکا به توافق بر سر پذیرش پناهجو

Shargh - - جهان -

مایک پنــس، معــاون رئیسجمهــور آمریکا تأییــد کرد این کشــور به توافق با اســترالیا درباره پذیــرش پناهجویانــی کــه در کمپهــای ایــن کشــور زندگی میکننــد، پایبند اســت. به گزارش بيبيســي، براســاس توافقی که در زمان باراک اوبامــا، رئیسجمهور ســابق آمریکا با اســترالیا صورت گرفت، آمریکا متعهد شد به حدود هزارو 200 پناهجویی که از اســترالیا درخواســت اقامت کردهاند، اجازه دهد که وارد خاک آمریکا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.