اولین سخنرانی اوباما پس از پایان دوره ریاستجمهوری

Shargh - - جهان -

بــاراک اوبامــا، رئیسجمهور ســابق آمریکا، قــرار اســت اولیــن ســخنرانیاش بعــد از ترک ریاستجمهوری را در جریان دیدار با دانشجویان دانشــگاه شــیکاگو انجام دهد. اوبامــا در حالی مجددا در عرصه سیاســی ظاهر میشود که دوره چندماههای بعد از ترک ریاستجمهوری را صرف اســتراحت و تفریح و پرداختن به زندگی شخصی خود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.