درگیری معترضان و پلیس در کلن

Shargh - - جهان -

برگــزاری کنگــره حــزب راســت افراطــی «آلترناتیــوی برای آلمان» به تنش در شــهر کلن آلمان منجر شد. هزاران نفر از معترضان چپگرا برای اعلام مخالفت خــود با این حزب در اطراف محل نشســت آنها گرد آمدهانــد و در مواردی با پلیــس درگیر شــدهاند. محبوبیت حزب راســت افراطی آلترناتیوی برای آلمان، ســال گذشته رشد کــرد و برخی تصــور میکردند ایــن حزب ممکن است به یکی از احزاب اصلی بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.