خطونشان ترکیه برای اتحادیه اروپا

Shargh - - جهان -

عمــر چلیک، وزیر امور اتحادیــه اروپای ترکیه اعلام کرد: اگر اتحادیه اروپا پیشنهادهای ارائهشده از ســوی ما را قبول نکند، مــا نیز تعهدات خود را در دریــای اژه به جا نمیآوریم. او درباره شــروط اتحادیه اروپا بــرای انجام توافق لغو روادید برای شــهروندان ترکیه در سفر به کشــورهای اروپایی، گفت: مــا نمیتوانیم تغییــری در قوانین خود در مباره با تروریسم ایجاد کنیم؛ زیرا این قوانین برای امنیت کشورمان مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.