وضعیت فاجعهبار کودکان یمنی

Shargh - - جهان -

مریتکســل رلانو، نماینده یونیســف در یمن گفــت جنــگ علیه یمن بــر زندگی کــودکان و خانوادههای یمنی تأثیر گذاشته است. او افزود: در واقع تعداد زیادی از کودکان و درحالحاضر 2.2 میلیــون کــودک در کشــور از ســوءتغذیه رنــج میبردند و ۴۶0 هزار نفــر آنها در مرحله ســوءتغذیه حــاد و وخیم هســتند و وضعیت کنونی واقعا وحشتناک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.