کلاهبرداری تحت عنوان حمایت از نامزدهای انتخاباتی

Shargh - - حوادث -

میزان: رئیس اداره تشــخیص جرائم سایبری پلیس فتای ناجا به شهروندان درباره کلاهبرداری برخــی افراد ســودجو تحــت عنــوان حمایت از نامزدهــای انتخاباتــی بــا راهاندازی ســایتها و کانالهای شبکههای اجتماعی هشدار داد. سرگرد حمیــد کیانی اظهار کرد: با توســعه شــبکههای اجتماعــی و راهاندازی گروههای حمایتی در زمان انتخابات، شاهد ایجاد صفحههایی به نام برخی از کاندیداها و افراد معروف و شناختهشده در فضای مجازی هســتیم که بعضا این صفحات متعلق به این افراد نیســت و فقط به نام آنها درست شده و فعالیــت میکنند. فعالیتهایی که از ســوی این افراد دنبال میشود، گاهی به صورت فعالیتهای ســودجویانه و در برخی موارد با انگیزههای مالی و با درخواست کمک از کاربران و بدون اطلاع این افراد انجام می شــود. کیانی ادامه داد: برخی از مجرمان ســایبری با سوءاستفاده از این موضوع و ایجاد صفحــات جعلی به نام برخی از نامزدهای انتخاباتــی و مقامات دولتی، دنبــال عملیکردن اهــداف مجرمانه خود هســتند؛ اهدافــی که با جعل هویت افــراد معروف و مطــرح اجتماعی امکانپذیر است.

وی افــزود: کاربران و هموطنــان باید مراقب فعالیت این افراد باشــند و در عضویت یا فعالیت و تبلیغــات پیرامون صفحات جعلــی نامزدها و مقامــات دولتی، حکومتــی و چهرههای معروف مورد علاقه خود و کمپینهای انتخاباتی، بیشترین مراقبت را داشته باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتــار نشــوند. این مقام مســئول با اشــاره به جعلیبــودن برخی از این صفحات گفت: افرادی کــه در فضای مجازی به نام اشــخاص حقیقی یا حقوقــی مانند نامزدهای انتخاباتــی و نمایندگان مجلس و ...، بدون اطــلاع آنها و اخذ مجوزهای مربوطه، ســایت یا کانال درست میکنند، با طرح شــکایت فردی که صفحه به وی منتســب شده، مــورد پیگرد قانونی قرار خواهنــد گرفت. رئیس اداره تشــخیص جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا در ادامــه به برخــی از کلاهبرداریهــای متصور اشــاره کــرد و گفــت: انگیــزه اصلی ایــن افراد، تخریــب چهرههای معروف بوده و ســعی دارند با انتشــار مطالب کذب، فضای انتخاباتی را علیه کاندیــدای مدنظر متشــنج کنند. ســرگرد کیانی کســب منافع مالی را یکی دیگــر از اهداف افراد ســودجو برشــمرد و در توصیه به کاربران فضای مجــازی گفت: هموطنان عزیــز از واریز وجه نقد به تقاضای ســایتهای جعلی یادشده در فضای مجازی تحت هــر عنوانی خودداری کرده و هرگز عکــس و مطالب شــخصی و محرمانــه خود را برای این صفحات ارســال نکننــد. وی بهترین راه اطلاعرسانی و کســب اطلاعات درباره نامزدهای انتخاباتی را رســانههای معتبر دانســت و گفت: رسانهها در این میان میتوانند نقش بسیار مؤثری در اطلاعرســانی نامزدهای انتخاباتی و صفحات اصلــی آنهــا در فضای مجــازی و شــبکههای اجتماعی داشته باشند.

ایــن مقــام مســئول در توصیه به ســتادهای انتخاباتــی گفت: ســتادهای انتخاباتی در صورت نیاز به ایجاد کانالهــا و گروههای تبلیغاتی برای کاندیدای مدنظر، لازم است بعد از اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیصلاح، در زمان تعیینشده اقدام به تبلیغ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.