دماغ بزرگ، سارقان را به دام انداخت

Shargh - - حوادث -

شــرق: ســارق جوان که به دلیل بزرگی دماغش مــورد توجه قربانــی خود قرار گرفته بــود، همراه همدستش بازداشت شد. اسفند سال گذشته مالک یک مغازه ساعتفروشی در شهرری با مراجعه به کلانتری 167 دولتآباد به مأموران اعلام کرد که از سوي دو سرنشین یک دستگاه خودرو پراید تاکسی سبزرنگ مورد زورگیری قرار گرفته است.

با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت بهعنف» و به دســتور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شــهرری، پرونده براي رســیدگی در اختیار پایــگاه نهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قــرار گرفــت. مالباخته پس از حضــور در پایگاه نهم پلیس آگاهــی، در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفــت: «بهعنوان مســافر از باقرشــهر بــه مقصد شــهرری ســوار یک پراید تاکســی ســبزرنگ با دو سرنشین شدم؛ در مســیر حرکت، سرنشین صندلی جلو که بینی بزرگی داشــت، بــا تهدید چاقو اقدام بــه گرفتن چهار عدد ســاعت طــلای همراهم به ارزش تقریبــی 14 میلیون تومان، دو میلیون تومان وجه نقد همراه و کیف حاوی مدارک شناســاییام کرد؛ پس از ســرقت من را در بیابانهای دولتآباد پیاده کرد و با پراید تاکســی که چند شــماره آن را برداشــتم، متواری شد». کارآگاهان با بررسی ارکان هویتی پراید تاکســی اطلاع پیــدا کردند که خودرو در ساعت 2:00، نهم اســفند از منطقه بازار تهران ســرقت شــده اســت. در ادامه و با طرح شکایت مشــابه، کارآگاهان با سرقتهایی روبهرو شدند که در آن دو سارق زورگیر با استفاده از تاکسی مسروقه اقدام بــه زورگیری از مســافران کــرده بودند؛ در تمامی سرقتها، تمامی مالباختگان در اظهاراتی مشــابه عنوان میکردند که ســارق اصلی، جوانی قدبلنــد با دماغی بزرگ بوده اســت. با بهرهگیری از اطلاعات بهدستآمده از مشخصات ارائهشده از ســوی مالباختگان، چهرهنگاری و بررسی سوابق مجرمان ســابقهدار، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقهدار پایگاه نهم به نام اشکان (27ســاله( شــدند که بارهــا به اتهــام زورگیری دســتگیر و روانه زندان شــده بود؛ بررسی سوابق اشکان نشــان داد که او پس از گذشت شش سال از محکومیت 10ســالهاش، به تازگی از زندان آزاد شده است.

بــا شناســایی مخفیــگاه اشــکان در منطقــه دولتآباد، او 26 اســفند دستگیر شد و در مواجهه حضوری با مالباختگان، دقیقا مورد شناسایی قرار گرفت.

اشــکان که چارهای جز بیان حقیقت نداشــت،

صراحتــا به زورگیری در پوشــش مسافرکشــی با استفاده از خودروهای مسروقه اعتراف و با معرفی همدســتش عنوان کرد که تمامی ســرقتها را به همراه یکی از دوستانش به نام «بابک» (26ساله( که هماننــد او به مصرف مواد مخــدر )هروئین و شیشــه( اعتیاد دارد، انجام داده است. با شناسایی بابک بهعنوان دیگر عضو ایــن گروه دونفره، او نیز در تاریخ 26 فروردین دســتگیر شد و پس از انتقال به پایگاه نهم آگاهی، اعترافات اشکان را تأیید کرد.

متهمــان در اعترافــات خود عنــوان کردند که علاوه بر ســرقت خودرو پراید تاکســی ســبزرنگ، چهار دســتگاه خودرو پراید دیگر را در شــهرری و بازار تهران، سرقت و در ادامه دقیقا به همین شیوه و شــگرد اقدام به ســرقت و زورگیری در پوشــش مسافرکشــی کردند و نهایتا هر کدام از خودروهای مسروقه را نیز پس از ارتکاب چندین فقره زورگیری، در سطح شهر رها و مجددا خودرو جدیدی سرقت ميکردند و سرقتهای خود را از سر میگرفتند.

سرهنگ کارآگاه حسین زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان و اعتراف صریح متهمان به ســرقتهای زورگیری در مناطق شــهرری و دولتآباد، از کلیه شــکات و مالباختگانی که با این شیوه و شگرد، بهویژه در این مناطق مورد زورگیری قرار گرفتند، دعوت میشود براي پیگیری شــکایات خود به نشــانی پایگاه نهم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ در شــهرری، خیابان آستانه مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.