سارقان 55 خانه ویلایی و خانهباغ در گلستان دستگیر شدند

Shargh - - حوادث -

پلیــس: فرمانــده انتظامی اســتان گلســتان از دســتگیری اعضای یک باند ســرقت خانوادگی که چهار میلیــارد ریال اموال مردم را به ســرقت برده بودند، خبر داد. ســردار «علیاکبر جاویدان» گفت: مأموران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی استان، با تلاش شــبانهروزی خود موفق شــدند اعضای یک باند ســرقت را که به صورت خانوادگی به 55 خانه ویلایی و خانهباغ در نقاط مختلف استان دستبرد زده بودند، شناسایی و دستگیر کنند. وی افزود: رسیدگی بــه موضوع ســرقتها، با مراجعه حجــم زیادی از شهروندان مالباخته به پلیس آگاهی، کلید خورد.

فرمانده انتظامی اســتان ادامــه داد: با وقوع این ســرقتها، بلافاصلــه مأموران وارد عمل شــده و با فعالســازی منابع خبــری و همچنین اســتفاده از شگردهای خاص پلیسی و بررسی شیوههای سرقت، موفق شــدند اعضای این باند را که با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و گشتزنی در نقاط مختلف اســتان، ســوژههای مدنظــر را انتخــاب میکردند، شناسایی کنند. سردار جاویدان گفت: با شناسایی این باند، مأموران متوجه شــدند سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی وانت، در نیمههای شب وارد منازل شده و تاکنون به 55 خانه ویلایی دستبرد زده و لوازم خانگی از قبیل یخچال، کولر، تلویزیون و دیگر اموال آنان را به ســرقت بردهاند. این مقام ارشــد انتظامی افزود: با اطلاعات بهدســتآمده و شناســایی کامل محل اختفــای متهمان، مأموران وارد عمل شــده و اعضای این باند خانوادگی ســرقت را در یک مرحله عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. فرمانده انتظامی اســتان گلستان با اشاره به اینکه بیش از یک دستگاه کامیون لوازم مســروقه از متهمان کشف شده، گفت: ارزش ریالی اموال مکشوفه از متهمان، بیش از چهار میلیارد ریال برآورد شــده اســت. سردار جاویدان در پایــان تصریح کرد: تاکنــون 30 مالباخته با مراجعه به پلیس آگاهی، شــکایت خود را از اعضای این باند سرقت خانوادگی عنوان کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.