تخریب 11 خودرو به دست شرور معروف بوشهر

Shargh - - حوادث -

میــزان: فرمانده انتظامی شهرســتان بوشــهر گفت: در یک عملیات هماهنگ پلیســی، فردی که ســوابق متعددی از شرارت، عربدهکشی، تیراندازی و تجــاوز به عنف را در پرونده خود دارد، دســتگیر شــد. ســرهنگ ابراهیم عربزاده، اظهار کرد: در پی تمــاس تلفنــی یکــی از شــهروندان مبنی بر ایجاد رعــب و وحشــت و ایجــاد مزاحمت برای مردم به وســیله فردی شــرور در محله «مخبلند» شــهر بوشــهر، تیم عملیاتی کلانتری «13 جلالی» به محل مدنظر اعزام شــد. وی افــزود: با حضور نیروهای پلیس، مشــاهده شد شــرور سابقهدار به هویــت «م، ر» در حالتــی نامتعادل با اســتفاده از قمه و چوب در حال عربدهکشــی و مزاحمت برای شهروندان اســت و به 11دستگاه خودرو خساراتی وارد کرده است. ســرهنگ عربزاده تصریح کرد: این شرور بدون توجه به توصیهها و دستور پلیس، به ســمت نیروهای پلیس و تعدادی از شهروندان حملهور شــد؛ ولی در نهایت با هوشیاری مأموران پلیس دســتگیر شــد. وی با بیــان اینکه با حضور مقام قضائی صحنههای متعددی از شــرارت این فرد بازسازی شــد، خاطرنشــان کرد: متهم دارای ســوابقی مانند تجاوز به عنف، تیراندازی به سمت منزل شــهروندان، عمل منافی عفت، عربدهکشی، ایجاد رعب و وحشــت و برهــمزدن نظم عمومی است که در سال 93 از وی سه قبضه اسلحه کلت کمری و روز گذشــته نیز یک قبضه اســلحه کلاش 10تیر کشف شده اســت. به گفته این مقام پلیس، متهم که تاکنون چندین بار دستگیر شده بود، برای تحقیقات تکمیلی همچنان در اختیار پلیس است و دو نفر از همدستانش نیز دستگیر شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.