جزئیات درگیری پلیس با یکی از اراذل و اوباش مسلح در تبریز

Shargh - - حوادث -

فارس: معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی اســتان آذربایجــان شــرقی جزئیات بیشــتری را از درگیری و تیراندازی پلیس با یکی از اراذل و اوباش مسلح در چهارراه بهشــتی تبریز، تشریح کرد. علی اسمعیلپور اظهار کرد: ظهر اول اردیبهشت، یک نفر در چهارراه بهشتی )منصور( تبریز با دردستداشتن قمه و عربدهکشی، اقدام به سلب آرامش و آسایش شهروندان کرده بود که پس از حضور گشت پلیس، در مقابل پلیس نیــز مقاومت کرد و قصد حمله به پلیس را داشــت و زمانی که پلیس متوجه مســلح بودن وی شد، با تیراندازی هوایی مأموران و هشدار پلیس، فــرد یادشــده دســتگیر و در تفتیش بدنی اولیه، یک قبضه اســلحه کمری و سلاح سرد نیز از وی کشف شــد. وی افزود: موضوع سرقت از بانک قوامین چهارراه منصور صحت نــدارد. این را همه میدانند که روزهای جمعــه همه بانکها تعطیل اســت؛ اما برخــی خبرگزاریها، امنیت اســتان به مذاقشان خوش نمیآید و به نوعی به ناامنی دامن میزننــد. معاون اجتماعی ضمن بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در تمام ایام و ســاعات شــبانهروز آماده برخورد با کســانی است که بخواهند آرامش و امنیت مردم را در شــهرها برهم بزنند، گفت: فرد دستگیرشده، پس از تشکیل پرونده قضائی، به مقام قضائی تحویل داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.