خانه ر س بروجردیدهالامرمگیسهزرابباسپهنر یکیهان کلهر شد

Shargh - - هنر -

کیهان کلهر در روز ســعدی میهمان کاشــانیها بــود و کنســرت «پردگیان باغ ســکوت» را در جمع صمیمی آنها به صحنه برد.

او که در فضای زیبای خانه بروجردیها به همراه گروهش روی صحنه رفــت، در ابتدای این برنامه از حضور در میان همشــهریان سهراب ســپهری ابراز خوشــحالی کرد و گفت: «ســپهری یکــی از بهترین شــعرای معاصر ایران است که هرگز اشعارش رنگ کهنگی به خود نگرفته اســت. خوشــحالم که قرار است امشب در میان همشهریان سهراب ساز بزنیم .»

او در ادامــه روز ســعدی را هم به تماشــاگران تبریک گفت و یادی از شیخ شیرینسخن زبان فارسی کرد و ادامه داد: «امشب پنجاهوهشتمین کنسرت ما در تور دور ایران اســت و من از اینکه در روز سعدی در این فضای زیبا در کنار شــما هستم، خوشحالم.» در این کنســرت هم مانند گذشته نوید افقه )تنبک(، هادی آذرپیرا )تار( و علی بهرامیفرد )سنتور( کلهر را همراهی میکردند.

کلهر از چند روز گذشــته برای آخرینبار کنسرت «پردگیــان بــاغ ســکوت» را در چند شــهر به روی صحنه برده؛ کنســرتهایی که ایســتگاه پایانیشان در تهــران خواهــد بــود. آخریــن روز فروردینماه شــهر رشــت میزبان این گروه بود؛ ســپس در اولین روز اردیبهشــتماه به کاشــان رفتند، ســوم این ماه میهمان شیرازیها میشــوند و نهایتا پنجم و ششم اردیبهشــت در تالار وحدت به روی صحنه خواهند رفت. بلیتفروشــی همــه این کنســرتها به پایان رسیده و همه آنها به فروش رفته است.

«پردگیان باغ ســکوت» کــه اولیــن اجرایش را اردیبهشتماه گذشته تجربه کرد، بارها در شهرهای مختلف بــه اجراهای متعدد رســید و در تهران دو بار تمدید شــد؛ هرچنــد که در چند شــهر ازجمله نیشــابور و همدان با مشــکات متعددی برای اجرا مواجه شــد. در کنــار اینها، کلهر کــه در ابتدای تور اعام کرده بود قرار اســت در شــهرها و استانهای محروم کنســرتهای رایگان برگزار کند، به وعدهاش عمل کرد و در شــهرهای زاهدان، خرمشهر و تربت حیدریه با اســتقبال بیسابقه مردم به صحنه رفت. همچنین در شــهرهای کوچکتر بلیتهای کنسرت با قیمتهای بسیار مناســب بود که امکان استفاده تعداد بیشتری از مردم فراهم شود.

در آخریــن روزهای دور دوم این تور در زمســتان گذشــته، آلبوم «مرا به خانه بخــوان» اثر گروه جاده ابریشــم با نوازندگی کیهان کلهــر موفق به دریافت جایزه گرمی در شــاخه موســیقی ملل شــد. این در حالی بود که پیشازاین چهار بار کلهر نامزد دریافت این جایزه شــده بود و در پنجاهونهمین دور برگزاری ایــن جایزه که دو آلبــوم با حضور او در دو شــاخه موســیقی فیلم )موسیقی غریبهها( و موسیقی ملل )مرا بــه خانه بخــوان( نامزد دریافت جایزه شــده بودنــد، «مرا بــه خانه بخوان» برنده شــد. او که به دلیل برگزاری تور کنســرتهای ایران نتوانســت در شب برگزاری مراسم حاضر شود، چند روز بعد از آن بافاصله عازم آمریکا برای برگزاری کنســرتهایش به همراه گروه جاده ابریشم و بروکلین رایدر شد و در هفتههای بعد در ابوظبی به صحنه رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.