هنرمندان و انتخابات

Shargh - - هنر - علی فرامرزی

پــس از امنیت، هر حکومتی بــا دو چالش عمده روبهروست؛ توســعه در درون و دیپلماسی در بیرون. توســعه یعنی حرکت به ســمت بهعمــلدرآوردن هرچهبیشتر امکانات بالقوه یک جامعه در جهت رفاه حداکثــری افراد آن و دیپلماســی یعنی نوع ارتباط با دیگر کشــورها برای تأمین هرچه بهتر و بیشتر منافع تعیینشــده در برنامههای توســعه. هر یک از این دو چالش را، زیرمجموعهها و اجزائی تشــکیل میدهند کــه بنابر نظریههای مختلف، تعداد این آیتمها متغیر و از لحاظ تقدم و تأخر نیز، متفاوت هســتند. با رشــد دموکراســی در جهان و گسترش عجیب ارتباطات در دنیای امروز و در نتیجه چرخش اطاعات در کسری از زمان که باعث رابطه و تأثیرگذاری فرهنگی انسانها بر هم شده، واضح است که امر فرهنگ در هر دو حوزه توســعه و دیپلماسی به یکی از ســرفصلهای مهم تشکیلدهنده آنها تبدیل شده، بهگونهای که بسیاری از صاحبنظران توســعه، توســعه فرهنگی را مقدم بر ســه بخش دیگر توســعه؛ یعنی توسعه سیاسی، توســعه اقتصادی یا توسعه اجتماعی و همچنین در دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی را کاراتر از انواع دیگر دیپلماسی میدانند؛ مثا درباره توسعه گفته میشود که توســعه هرگز از بالا و دســتوری اتفاق نمیافتد، بلکه این مردم هستند که توسعه را محقق میکنند و بههمیندلیل برای دستیابی هرچهبیشتر به آن، باید که فرهنگ جامعه تغییر کند و برای دستیابی هرچهبیشتر به امکانات بالفعل موجود در کشور، لازم است که این خواسته به فرهنگ عمومی همه ارکان جامعه تبدیل شــود تا امر توسعه تحقق پیدا کند. سؤال اساسی این است، دولتها گذشته از حرف و قولهایشان، در عمل چه میــزان از امکانات برنامهای، وقتــی و اقتصادی خــود را به امــر فرهنگ و هنر اختصــاص میدهند. انتخابات ریاســتجمهوری صحنهای است که مردم میخواهند شــخصی را برگزینند و سکان پیشبردن کشــتی دو حوزه توسعه و دیپلماسی را به او بسپارند تا او، با اســتفاده از برنامهها و طرحهایش، این کشتی را به سمت ســاحل آرامش و آســایش هدایت کند. طبیعتا یکــی از مهمترین بخشهای برنامهای چنین شــخص برگزیدهای، جهتگیری و طرحهای او برای توســعه فرهنگــی و همچنین دیپلماســی فرهنگی اســت. اگر هنر را نهتنها انعکاسدهنده گوشــههایی از فرهنگ زمان خــود که موتور پیشبرنده و آفریننده فرهنگ و تبلور خواســتههای هــر جامعهای بدانیم که اکثر جامعهشناسان، تاریخشناسان و روانشناسان بر این عقیدهانــد، پس باید بپذیریم کــه جایگاه هنر، هنرمنــدان و اصحــاب فرهنــگ در برنامههــای هر کاندیدا از موقعیت و ویژگی خاصی برخوردار اســت. اینکه آیا تاکنون از همه این ظرفیتها اســتفاده شده یا نه بحثی قابل بررســی است، ولی جامعه فرهنگی و هنری میتواند از مســیرهای قانونی با مطرحکردن و مطالبــه برنامههای هنری هر یــک از کاندیداها، به چگونگــی تفکر آنــان درمورد فرهنــگ و مخصوصا هنــر و پیشبینی آنان برای تحقق آن برنامه، دســت یابد و پی ببرد. اهالی فرهنــگ و هنر به دلیل جایگاه و محبوبیتی که در بین آحــاد جامعه دارند در چنین موقعیتهایــی که کاندیداها بــه معرفی، تبلیغات و جلب افکارعمومی احتیاج دارند، از موقعیت و توجه خاصــی برخوردار میشــوند که میتوانــد گاه برای رأیآوردن هر یک بسیار تعیینکننده باشد. این فرصتی اســت تا فرهنگیان و هنرمندان بتوانند خواستههای منطقی و اصولی خــود را مطرح و مطالبهگری کنند، بیشــک این بهصحنهآمدن بخشهــای فرهنگی و هنری برای دســتاندرکاران انتخابــات هم غنیمت اســت زیرا حضور اهل هنر و فرهنــگ میتواند تنور انتخابات را نیز گرمتر و گرمتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.