شهبازیان، بهمنی و سراج داوران فینال هزارصدا

Shargh - - هنر -

شرق: فینال برنامه هزارصدا برای تعیین برندگان نهایی بخش سنتی سال ٩۵، ساعت ١8 چهارشنبه، ششم اردیبهشت در سالن اصلی فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود. در این برنامه یک گروه در بخش موسیقی سنتی ایرانــی بهعنوان برنده برندگان معرفی میشــود. در ایــن برنامه فریدون شهبازیان، بهعنوان داور بخش آهنگسازی، محمدعلی بهمنی، بهعنوان داور بخش شــعر و حســامالدین ســراج، بهعنوان داور بخش آواز، آثار گروههای شــرکتکننده را که برنده دور مقدماتی و نیمهنهایی این برنامه هســتند بررســی و یک گروه را بهعنوان گروه برتر اعام خواهند کرد. این برنامه بخش جنبی هم خواهد داشــت و آن نکوداشت فخری ملکپور، نوازنده و مدرس پیشکسوت پیانو، است. در کنار آن یاد زندهیادان مرتضی محجوبی و محمودیخوانساری گرامی داشــته خواهد شد. پایانبخش این برنامه هم اجرای خواننده و مدرس نامآشــنای آواز، مهیار شــادروان است. شــادروان بهعنوان خواننده میهمان و با همراهی سازهای پیانو و تــار، قطعه آواز و تصنیفی را تقدیم عاقهمندان موســیقی ایرانی خواهد کرد. این برنامه مطابق با همه برنامههای قبلی هزارصدا میانبرنامههای جذاب دیگری هم خواهد داشت. در هشت برنامه مقدماتی بخش سنتی هزارصدا، بیش از ٣٠ گروه موســیقی ایرانی با همدیگــر رقابت کردند و در نهایت گروههای ابریشــم، ادیب، سکوت و نوایخیال به مرحله نهایی راه یافتهاند. هزارصدا اولین برنامه داخلی کشــف و معرفی استعدادهای موســیقی است که از ســال ١٣٩٢ شــروع به کار کرده و بنیانگذار، مدیر و مجری آن آرش نصیری، روزنامهنگار باســابقه موســیقی اســت. بنا بر اعام نصیری، از خرداد برنامه ماهانه بخشهای ســنتی در ســاعت ١8 اولین چهارشــنبه هر ماه و برنامه مسابقه بخش پاپ، ساعت ١۵ سومین پنجشنبه به صورت مرتب و هر ماه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.