از ترنس مالیک تا ورنر هرتزوگ

Shargh - - هنر -

شــرق: امروز یکشنبه در سومین روز از جشــنواره جهانی فیلم فجر بیش از ٣٠ فیلم برگزیده در بخشهای مختلف ســینمای سعادت، جلوهگاه شرق، جام جهاننما، مســتند زیر ذرهبین، بازسازی کاسیکها، فیلمهای مهربان با محیطزیســت، سینمای بالتیک، سینمای کره و... در کاخ جشنواره چارسو به نمایش درمیآیند.

سالن شماره ۱

در ســالن شــماره ١ چارســو مســتند زیتونهای زخمی )ماجد نیسی(، محصول کشــور ایران ساعت ١٢ و فیلم باد ســیاه )حسین حسن( محصول مشترک عراق، آلمان و قطر، ســاعت ١٣:٣٠ برای عموم روی پرده میروند. فیلم نگار )رامبد جوان( ســاعت ١۵:٣٠ برای هیئت داوران و اهالی رسانه، گلوری )کریستینا گروزوا و پیتر والچانوف( محصول کشور بلغارستان، ساعت ٣٠:١7، تبعیدی )دیویس ســیمانیس( محصول کشور لتونی، ساعت ،١٩:٣٠ شــیر )گرت دیویــس(، ســاعت ٢١:٣٠ و تاریکی )دنیل کاســترو زیمبرون(، محصول کشور مکزیک ساعت ٢٣:4۵ نمایش عمومی خواهند داشت.

سالن شماره 2

در سالن شماره ٢ چارسو فیلمهای کوری )ریشارد بوگایسکی( محصول کشور لهستان، ساعت ١١:٣٠ برای هیئت داوران و اهالی رسانه، خانه دیگران )راسودان گلورجیدز( محصول مشترک گرجستان، اسپانیا، کرواسی و روسیه، ساعت ١٣:٣٠ برای اهالی رسانه، مسافر )آدریوس یوزناس( محصول کشور لیتوانی ســاعت ١6:۵٠ برای عموم، ســفر زمان )ترنــس مالیک( محصول

سالن شماره 3

در این روز ســالن شماره ٣ چارســو با نمایش فیلم پیهو )وینود کاپری( محصول کشــور هندوستان، ساعت ٩:١۵ برای هیئت داوران و رسانه کارش را شــروع میکند. فیلمهای تبعید )ریتی پان( محصول مشــترک کامبوج و فرانســه، ســاعت ١4، مادر )ریری رضا( محصول کشــور اندونزی، ســاعت ١7:4۵، نمک و آتش )ورنر هرتزوک(، از کشــور آلمان، ساعت ١٩:٣٠ و پایان رویاها )محمدعلی طالبی( ســاعت ٢٣:4٠ برای عموم نمایش دارند. فیلم بالهای پدرم )کیوانچ زر( از کشــور ترکیه هم در همین ســالن در ســاعت ٢١:٣٠ برای هیئت داوران و اهالی رسانه نمایش داده میشود.

سالن شماره 4

سالن شماره 4 چارسو در اولین سانس برنامههایش مجموعه فیلمهای کوتاه را در ســاعت ١٣:4٠ برای عمــوم روی پرده دارد و وصیت پدر )باقیت موکول و دســتان ژاپاژ اولو( محصول قرقیزســتان، ســاعت ١۵ برای اهالی رســانه و هیئت داوران، بینامونشــان )تاغیر احمــد( محصول بنگادش، ســاعت ١7:٢٠، کلید شــانس )لی گائه، بیوک( از کرهجنوبی، ساعت ١٩:٢٠ و ســرمای قلندر )مصطفی کارا( از کشــور ترکیه بــرای عموم نمایش داده میشــود. آدرس ســایت رســمی جشــنواره جهانی Fajriff.com و پست الکترونیکی جشــنواره Film@Fajriff.com است. ســیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، اول تا هشــتم اردیبهشــت به دبیــری رضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.

ایالات متحده آمریکا ساعت ١8:4٠ برای اهالی رسانه و خانه کاغذی )مهدی صباغزاده( ســاعت ٢٠:٣٠ برای هیئت داوران و اهالی رســانه نمایش داده میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.