امیررضا کوهستانی با 2 نمایش در تئاتر مستقل

Shargh - - هنر -

شــرق:

امیررضا کوهستانی دو نمایش «شنیدن» و «در میان ابرها» را خرداد و تیر ســال جاری در تئاتر مســتقل تهران روی صحنه میبرد. گروه تئاتــر مهر قصد دارد نمایشهای «در میان ابرها» و «شــنیدن» را تیر و خرداد در تئاتر مستقل تهران اجــرا کند. لازم به ذکر اســت نمایــش «در میان ابرها» ١٢ ســال پیش در تالار قشــقایی مجموعه تئاتر شــهر با بازی حسن معجونی و باران کوثری اجرا شــد و پــسازآن در بیش از ٢٠ کشــور دنیا به نمایــش درآمده بــود. نمایش «شــنیدن» نیز پیشازاین در ســال ٩4 در تالار چهارسو تئاتر شهر با بــازی الهام کردا، مهین صــدری، مونا احمدی و آینــاز آذرهوش اجرا شــد و در فســتیوالهای مختلفی روی صحنه رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.