گوگل تحدرستریسيم كار هبراانب اپ عهلليیكيهشانهیاري اگوگنل پلريا برداشت

Shargh - - آيتي -

گــوگل در وبلاگ فارســیزبان خــود اعلام کرده دسترسی به اپلیکیشنهای ‪Google ،Google Docs‬ ‪Keep ،Google Slides ،Sheets‬ و Gboard در پلیاستور را برای کاربران ایرانی آزاد کرده است. این به آن معناســت که دیگر برای دانلود مســتقیم این اپلیکیشنها از پلیاســتور، نیازمند ابزار تغییردهنده آیپی نیســتید. همانطور که میدانید، بخش نسبتا قابلتوجهی از اپلیکیشــنهای گوگلپلــی به دلیل تحریمهای این کمپانی از دســترس مردم کشورمان خارج هســتند. همین موضوع باعث شــده کاربران ایرانی بــرای دانلود این اپلیکیشــنها به روشهای گوناگونی متوســل شوند که متأسفانه بعضی از آنها امنیــت خوبی ندارند. آزادشــدن دسترســی به پنج مورد از پراســتفادهترین محصولات گوگل خبر بسیار خوشــحالکنندهای اســت که ما را بــه رفع تحریم اپلیکیشــنهای بیشــتر امیدوار میکند. برای دانلود هر کدام از این اپلیکیشــنها میتوان به پلیاســتور مراجعه کرد. باید توجه داشــت که این اپلیکیشنها بــا توزیع تدریجــی و در چند هفته آینــده در اختیار همه کاربــران ایرانی قرار خواهنــد گرفت و ممکن اســت درحالحاضر در دســترس همگان نباشــند. پنجم شهریورماه سال گذشته بود که گوگل با انتشار مطلبی به توسعهدهندگان خود اعلام کرد که از این پس امکان عرضه برنامههای خود به کاربران ایرانی را خواهند داشــت. اگرچه آن زمان بســیاری به این باور رســیدند که این موضوع را بایــد آغازی بر پایان تحریم گوگل علیه کاربران ایرانی در اندروید دانست. اما پس از آن رویهای که گوگل دراینخصوص پیش گرفت در واقع چیزی از رنج تحریم دراینخصوص را کم نکرد. گوگل تنها اســتفاده از برنامههایی را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته بود که برنامهنویسان آن در هنگام انتشار برنامه، کاربران ایرانی را جزء کاربران بازار خود قرار داده بودند و با توجه به نبود نام ایران در این فهرســت در مدت گذشــته در واقع بسیاری از برنامهها همچنان از دســترس خارج بودند و این موضوع حتی در آپدیت اپلیکیشنها نیز دیده میشد تا جایی که باعث شــد کاربران ایرانی همچنان مانند گذشته از اندروید مارکتهای دیگر ایرانی و خارجی بهره برند.

گــوگل مأموریت خود را «ســازماندهی اطلاعات جهان و مفید و در دسترس قراردادن آنها به صورت عمومی میداند» اما ایران هم بخشــی از این جهان اســت که بدون آن مأموریت گوگل که در شــعارش مطرح شــده، انجامنشــده خواهد بود. بســیاری از ایرانیــان ابزارهــای مبتنی بر سیســتمعامل اندروید خریــداری میکننــد اما دسترســی آنها بــه مارکت نرمافزارهای اندروید بســته شده بود. ایرانیها برای خریــد ابزارهای اندرویــدی هزینه کردهانــد و برای دسترســی به نرمافزارهای مورد نیاز خود مجبور به اســتفاده از مارکتهای غیررســمی و بعضا غیرامن و خطرنــاک بودنــد. ایرانیها میتواننــد از مرورگر وبکروم گوگل اســتفاده کنند اما اجازه دسترســی بــه افزونههــای این مرورگــر ندارند. حتــی اگر یک ایرانــی بابت خریــد یک کرومبــوک )لپتاپ مجهز به سیســتمعامل کرومگوگل( هزینه میکرد، باز هم امکان دسترسی به افزونههای کروم را نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.