بررسی انسداد تماس صوتی تلگرام در جلسه شورایعالی فضای مجازی

Shargh - - آيتي -

ابوالحســن فیروزآبــادی، دبیــر شــورایعالی فضــای مجــازی از بررســی قطع تمــاس صوتی تلگرام در جلســه آینده این شــورا خبــر داده و در گفتوگو با ایســنا، گفته است: «قاعدتا این اقدام از جایی به اپراتورها ابلاغ شــده اســت و ما در مرکز ملی فضای مجازی درصدد بررســی هستیم و در جلســه آینده شــورایعالی فضای مجــازی به آن خواهیم پرداخت .»

تماس صوتــی تلگرام از اواســط فروردینماه بــرای برخی کاربــران اروپایی برقرار شــده بود، از همــان زمان بــا شــایعاتی پیرامون وضــع هزینه بــرای درنظرگرفتن منفعت اپراتورهــا و همچنین فیلترشدن یا نشدن در ایران مطرح شد که سرانجام این قابلیت از طرف تلگرام برای کاربران ایرانی نیز فراهم شــد. با وجود این، تمــاس صوتی تلگرام از ابتدا، از جمعــه 25 فروردین، کار خود را با اختلال در ایران آغــاز کرد و درحالیکــه وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات اعلام کرد هیــچ محدودیت و فیلترینگــی بــرای تماس صوتی تلگــرام اعمال نکرده اســت و اپراتورهــا و ارائهدهندگان خدمات اینترنتــی ثابت و همراه نیز در ارائه ســرویسهای خود مختار هستند، حتی اپراتورها نیز هر کدام ادعا کردند نقشی در اختلال ایجادشده در تماس صوتی تلگرام نداشتند.

در نهایت نیز بــار دیگر تماس صوتی تلگرام به فاصلــه چند روز، با اختلال مواجه شــد و البته این بار این اختلال، بــا وجود اظهارات وزارت ارتباطات و فنــاوری اطلاعات مبنی بر اینکه اگر مشــکلی در این زمینه وجود داشــت، تلگرام صوتی راهاندازی نمیشــد، فیلترینگ این قابلیت و مســئولیت آن بر عهده مراجع قضائی گذاشته شد. محمود واعظی نیــز دراینباره بیــان کرد: حدود یک ماه اســت که مســئولان تلگرام به دنبال راهاندازی تماس صوتی ایــن شــبکه در ایران هســتند کــه دراینخصوص دیدگاههــای مختلفی از جانب اپراتورها در کشــور وجــود داشــت. درحالحاضر نیز این ســرویس با حکم قضائی که به اپراتورها ابلاغ شــده، مســدود شــده اســت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش بــه فیلترینگ تماس صوتی تلگرام و علت مســدود شــدن آن از جانب قوه قضائیه تأکید کرد این مسئله به قوه قضائیه مربوط است و این حوزه باید دراینباره اطلاعرسانی کند؛ اپراتورها براساس حکم قوه قضائیه که به آنها ابلاغ شــده است این کار را انجام دادهاند.

درعینحال یک عضــو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درخواســت کرد بررسی مســئله تلگرام صوتــی در دســتور کار کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه قــرار گیرد. رمضانعلی ســبحانیفر بیان کرده اســت: «اطلاع دقیقی از علت انسداد تماس صوتی تلگرام ندارم اما به نظر میرســد دادستانی میتواند بررســی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.