اتصال ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات

Shargh - - آيتي -

شــرق:

مطابق بــا مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکــز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر 72 دیتاســنتر غیردولتی به این مرکز متصل شــدند. این مصوبه شرکت ارتباطات زیرســاخت را مکلف کرده اســت که در راستای افزایــش و ارتقای ســطح کیفی اینترنــت و ارائه خدمات زیرســاختی در حوزه نگهــداری و تبادل اطلاعات بــه تمامی ســرویسدهندگان خدمات اینترنــت، اپراتورهــای موبایــل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتــوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشــور راهاندازی کند. هماکنون این مراکز در هفت نقطه کشــور شامل تهران، قم، مشــهد، تبریز، اهواز، اصفهان و شــیراز راهاندازی شــده اســت تا هر مرکز دادهای بتواند به صورت رایــگان، به مراکز IXP زیرســاخت متصل شــود. در مرکــز تبادل ترافیک اطلاعــات تهران 42 مرکز داده شــامل 36 مرکز غیردولتی، دو دانشگاه، یک پژوهشــگاه و دو ســازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفتهشــده برای این حجم اطلاعــات هــزارو 464 گیگابیت اســت. در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شــهر قم که زیرمجموعه مرکــز IXP تهران به شــمار میرود، 9 دیتاســنتر غیردولتی و 9 دیتاســنتر دولتی و یک پژوهشــگاه دیده میشود.

در IXP مشــهد، هفت دیتاســنتر غیردولتی با ظرفیــت 104 گیگابیت حضور دارنــد و مرکز تبادل ترافیــک اطلاعــات در شــیراز نیز بــا ظرفیت 256 گیگابیــت، میزبان 10 دیتاســنتر غیردولتی اســت. درهمینحال شــش دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبــادل اطلاعات تبریــز با ظرفیــت 256 گیگابیت، مســتقر شــدهاند. هدف از ایجاد و راهاندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشــور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بــالا و هزینه کمتر برای تبــادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.