«موتوشاپ» شبکههای اجتماعی امن سازمانی

Shargh - - آيتي -

ایســنا: معاون امنیــت فضای تولیــد و تبادل اطلاعات ســازمان فناوری اطلاعات با اشــاره به راهانــدازی شــبکه «هانینت ملی» گفته اســت: «در این شــبکه، تمامی ویروسها و نرمافزارهای مخــرب و بدافزارهــا بــا دوهــزار سنســور قابل شناســایی خواهنــد بــود». او از شناســایی چند نمونــه حمله خطرناک در روزهای اخیر و رفع آن از طریق شــبکه هانینت ملی خبر داد. سجادی همچنین از راهاندازی ســامانه ملی «ویروسکاو» برای اسکنکردن برنامههای نرمافزاری خبر داد و گفــت: «تا پیش از این، از یــک منبع خارجی برای بررســی نرمافزارهای آلوده به ویروس اســتفاده میشــد که ایــن منبع خارجــی مــا را فیلتر کرد. بههمیــن دلیل هماکنون بــا راهاندازی ســامانه ملی «ویــروسکاو» 10 آنتیویــروس امکان رصد نرمافزارهــا را بــر عهده دارند». معاون ســازمان فنــاوری اطلاعــات از راهانــدازی ســامانه ملی آســیبپرداز در بهمنماه سال 95 خبر داد و بیان کرد: «با راهاندازی این ســامانه، آسیبپذیری تمام سامانهها در شبکه ملی اطلاعات، شناسایی و رفع میشود. در کنار این ســامانه، یک پایگاه ملی رفع حملات و آسیبپذیریها نیز ایجاد شده است». او افزود: «بســیاری از این شــبکهها از پلتفرم امنیتی ضعیف و متوسط برخوردارند». او ادامه داد: «در این زمینه سرویس «موتوشاپ» را راهاندازی کردیم که ریســک مخاطره در این شــبکهها را که برخی بیش از یک میلیون عضو نیــز دارند، کاهش داده و این موتوری برای راهاندازی شبکههای اجتماعی امــن در مقیــاس متوســط اســت». او همچنین از اختصــاص 30 میلیــارد تومــان وام در حــوزه محصولات امنیتی فضای مجازی خبر داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.