تاکسیهای هیبريدی هنوز وارد زندگی مردم نشدهاند

Shargh - - جامعه -

شــرق:

طبق مقررات فعلی و امتیــازی که در حذف ســود بازرگانی برای واردات خودروهای هیبریدی، در نظر گرفته شــده اســت، تعرفه ورودی این خودروها چهــار درصد کاهش داشــته اســت و همین عامل و البتــه توجــه به موضــوع هوای پاک باعث شــده شــرکتهای بزرگ تاکســیرانی در داخل کشور هم از چند ســال قبل بنا بر سیاســتهای کلی در کشور بــه دنبال واردات یــا خرید خودروهــای هیبریدی از داخل و خارج کشــور باشند. تعدادی از شرکتهای تاکســیرانی به دنبال واردات این خودروها بودند اما واردات این خودروها که البته قرار اســت در مسیرها و محیطهایی خاص و متفاوت به کار گرفته شــوند، با موانع و مشــکلات زیادی مواجه بوده است. میثم مظفر، مدیرعامل ســابق تاکسیرانی که برای حضور در انتخابــات شــوراها از این مســئولیت کنارهگیری کــرد، پیشتر درباره تاکســیهای هیبریدی در تهران اعــلام کرده بود کــه طبق برنامه تعــداد این مدل از تاکسیهای لوکس تا 10 هزار دستگاه افزایش خواهد داشت. بر این اساس تاکنون چند سری از خودروهای هیبریدی «تویوتا» و «رنو فلوئنس» با استاندارد یورو5 وارد سیســتم شــدهاند و سازمان تاکســیرانی شهر تهــران این کار را برای کاهــش آلایندگی خودروهای در حــال تردد در پایتخت و مرکز شــهر انجام داده و از سوی دیگر به کیفیت خدمات و تغییرات جدی در سیستم قدیمی تاکسیرانی هم کمک میکند. عموم این تاکســیهای هیبریدی در شرکتهای خصوصی به کار گرفته میشــوند. تغییر و نوسازی تاکسیرانی از کاربراتوری به انژکتوری و در ادامه هیبریدیشــدن تاکسیهای فعال در مرکز پایتخت موضوعی بوده که در طرحهای جامع و طرحهای کوتاهمدت شهرداری تهران بارها مورد تأکید قرار گرفته اســت و اگرچه با تأخیــر و به کنــدی اما در حال شــکلگیری و تحقق اســت. برنامهای که شورای شهر پیشبینی کرده بود برنامهریزی برای ورود 77 هزار تاکســی هیبریدی به خطوط تهران بود تا در پایان ســال 97 این تاکسیها در همه نقاط شهر و مســیرها فعال شوند اما غیر از واردات و تجهیز و مسائل شرکتی، این خودروها با یک مسئله مهم و همیشگی در تاکسیها مواجه هستند. برای شــهر تهران که شــهروندانش به خودروهای پیکان و پراید و ســمند و پژو عادت دارند، استفاده از خودروهــای لوکس هیبریدی کــه قطعا قیمتهای بیشــتری برای کرایه دارند، پذیرفتني نیســت. تمکن مالی شــهروندان برای استفاده از تاکسی بهخصوص تاکســی لوکس برابر نیســت و نمیتوان به شــکلی اجباری به تاکسیران و شرکت تاکسیرانی از یک سو و به مردم از ســوی دیگر اســتفاده از این خودروها را تحمیل کرد. درحالحاضــر خودروهای هیبریدی که هزینههای نگهــداری زیادی هم دارند و شــرکتها یــا رانندگان با هزینه و اقســاط بســیار آنهــا را تهیه کردهاند، تمایل به فعالیت در مســیرهای فرودگاهی و گردشــگری و هتلها دارند و به عبارتی هنوز برای شهروندان ملموس و در دسترس نشدهاند.

بــه نظر میرســد سیاســتهای کلان اجتماعی و زیســتمحیطی تصویبشــده درباره تاکسیها یا خودروهای شــخصی هیبریدی در چند ســال اخیر بدون توجه به مسائل مالی و اقتصادی روز و واقعیات جامعه تنظیم شدهاند. تغییراتی که هر روز در قوانین مربوط به این حــوزه و این خودروها صورت میگیرد ناشــی از همین عدم تطابق اســت کــه معمولا هم بــه نفع نهاد عمومی و دولتــی تغییر میکند و برای شهروند فشار و اجبار و معذوریت به همراه دارد. در این مورد بهخصوص خودروهاي هیبریدی یک اختیار و انتخاب هستند اما درباره تاکسیهای هیبریدی الزام قانونی و زیســتمحیطی وجود دارد کــه نمیتوان ضروریات آن را پشــت گوش انداخــت و باید هرچه زودتر تعادلــی را بین قیمت تمامشــده خودروهای هیبریدی و کرایههای آنها برقرار کرد تا این تاکسیها به روزمره شهروندان وارد شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.