اندر خم کوچه وزارتخانهشدن سازمان میراث فرهنگی

Shargh - - جامعه - دکتر مجید سجادیپناه . استاد دانشگاه

چقدر جای یک طبیب مسئلهشناس در کشورمان خالــی اســت. میگوییم مشــکل ســازمان میراث چیســت که قرار است وزارتخانه شــود؟ میگویند پاســخگو نیســت. میگوییم خب رئیسجمهور که مثل شما منتخب مردم است پاسخگوست و در چند ســال اخیر بیش از ۵3 گزارش دستگاههای نظارتی از این مجموعه تهیه شــده اســت. میگویند خیر، این نظارت کافی نیســت مجلس باید بتواند نظارت کنــد. میگوییم خب تحقیق و تفحص، کمیســیون اصل 90، دیوان محاســبات، سؤال از رئیسجمهور ابزارهای نظارتی شــما هستند. خب با اینها نظارت کنید. میگویند نه با وزارتخانهشدن سازمان میراث، نظارت ما مؤثرتر و گســتردهتر خواهد شد. واقعیت مطلــب این اســت که مجلــس مقدم بــر وظیفه نظارتــی خودش وظیفه تقننــی دارد ولی چون به کسی پاسخگو نیســت، نمیتوان این سؤال منطقی را از آن قوه محترم پرســید که چرا شــما در مقابل این ســازمان میــراث، وظیفه تقننی خــود را انجام ندادید. هنوز این ســازمان بعد از 14 سال از داشتن یک قانون جامع رنج میبرد و ســه حوزه تخصصی خود را با ســه اساســنامه مجزا اداره میکند. مگر به زعــم عقــلای ســازمانی، «قانــون» نرمافزار و سیستمعامل دســتگاه اجرائی نیست، پس چگونه اســت این ســازمان را از چنین عامــل مؤثری برای کارآمدی محروم کردهاید. در سالهای 82 و 8۵ که این سه ســازمان عریض و طویل با هم ادغام شدند بخوانید کنار هم قرار گرفتند )مگر میشود روغن را در آب مخلوط کــرد( اما به هر صورت در آن زمان قانونگذار تصویــب کرد که وظایــف حاکمیتی به سازمان جدیدالتأسیس میراث سپرده شود و وظایف تصدیگری به شرکتهای زیرمجموعه آن سازمان. اما در طول زمان دو قــوه مقننه و مجریه فراموش کردند شــرکتهایی که قرار بود بازوان اجرائی این سازمان باشند را نباید براساس اصل 44 در معرض واگذاری قرار داد ولی متأســفانه این اقدام صورت گرفت و هیچ دلســوزی هــم با پرچــم نظارت در آن زمان به پا نخاســت تا بگوید اگر این شــرکتها واگذار شــود پس وظایف تصدیگری این ســازمان را چه کســی انجــام خواهــد داد. عنوانکردن این موضوع که ســازمان میراث فرهنگی تعطیل است خســتگی طاقتفرســای نوروز را بر تن پرسنل این سازمان بهجای گذاشت. 9۶ میلیون سفر ثبتشده براســاس «اقامت نه تردد » (مبنای محاســبه غلط دولت قبل در دولت فعلی اصلاح شــد( براســاس 1۵ روز تعطیل نه 17 روز ســال گذشته و همچنین با این شــرایط بــدی آبوهوایی فروردیــن، که در برخــی از روزهای آن به دلیل بــارش برف و باران بــه مثابه یک بحــران بود، بهنحو احســن مدیریت کرد و این نشــاط و شــادابی را در مردم ایجاد کرد آیا میتوان باور کرد این ســازمان تعطیل است یا در یک خواب سازمانی قادر باشد 1۵ دستگاه اجرائی را برای خدمات سفر نوروز راهبری کند و اگر منظور از نظارت فراگیر مجلس، ندیدن این واقعیتها باشد، چــه امیدی میتوان به ســایر نظارتهــای آن قوه محترم داشــت. و در بعد خارجی هم نمیخواهم بگویــم نامبــردن از ایــران بهعنــوان اولین مقصد گردشگری جهان در «نشنالجئوگرافی»، قرارگرفتن ایــران در میــان فهرســت 1۶ مقصد گردشــگری برتر ســال 201۶ دنیــا از نگاه «ســیانان »، نامیدن ایــران بهعنــوان محبوبترین مقصد گردشــگری ســال 201۶ در «گاردیــن» و توصیــه به ســفر به ایــران در «لسآنجلستایمــز »، «نیویورکتایمز »و «والاســتریتژورنال» و بسیاری از نمونههای دیگر محصول تلاشهای شبانهروزی کارمندان و مدیران خدوم این ســازمان اســت و چرا باید از چشــمان تیزبیــن این نماینــدگان محترم ملت پنهــان و این سازمان را در یک خواب زمستانی فرض کند.ما هم مثل شــما معتقدیم این ســازمان میتواند قسمت اعظم درآمدهای این کشــور را بعــد از دو صنعت اصلی کشــور تأمین کنــد و پهلوبهپهلــوی درآمد نفت در اقتصاد کشور حرکت کند و در این واقعیت اصلا تردیدی نیســت ولــی این مهــم ملزومات و مقدوراتی را طلب خواهد کرد. همانطور که مردم عزیزمــان میدانند، در صنعت نفــت 14.۵ درصد از درآمــد حاصله از فــروش در اختیار وزارت نفت قرار میگیرد تا صرف زیرســاختهای این صنعت شود ولی قانونگذار محترم از تخصیص قسمتی از درآمد گردشــگر خارجی برای تأمین زیرساختهای صنعت گردشــگری، این ســازمان را محروم کرده اســت و امروز از یــک جایگاه رفیــع و بلند مطالبه پاسخگویی میکند مگر نه این است که پاسخگویی در مقابل مسئولیت و اختیار است.

سکان سازمان میراث فرهنگی که با سه حوزه تخصصیاش ریشــه در فرهنگ کشور دارد برای نخســتینبار در دست شــیرزنی قرار گرفته که به زعم دوســت و دشمن توانسته است در این مدت کوتاه آن را از تندبادهای سیاسی مصون نگه دارد تا هر سه حوزه تخصصی سازمان زیر چتر حمایتی ایشــان با آرامش بــه مأموریت خود بپــردازد اما مجددا طرح وزارتخانهایشدن این سازمان بیش از آنکه توجیه فنی داشــته باشــد، توجیه سیاسی داشته و هرازچندگاهی با طرح آن بذر ناامیدی را در ذهن پرسنل این سازمان میکارند و مکرر آن را آبیاری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.