تمام خاکهای اطراف تهران آلودهاند

Shargh - - جامعه -

معاون ســازمان محیط زیســت گفت: سالانه 1۶ میلیون تن فرســایش خــاک در ایران داریم. ســعید متصدی در مراسم روز زمین پاک که در محل سازمان حفاظت محیط زیســت برگزار شد، با بیان اینکه خاک باوجود آنکه بســتر باروری و رشــد اســت، از جمله مباحث مغفولمانده در سالهای گذشته بود، گفت: این غفلت در حالی رخ داده بود که سالانه 1۶ میلیون تن فرســایش خاک در ایران داریم و این رقم نسبت به میانگین جهانی فرســایش خاک بســیار بیشتر است. متصدی افزود: حتی اگر بهتریــن آب را به زمینهای کشــاورزی تزریق کنیم، باز هم به دلیل آلودگی خاک به دلایل مختلف همچون مصرف بیرویه سم و کود، محصول ناســالم خواهیم داشــت و متأسفانه امروز شاهد پیدایش و ظهور این مواد در سفره غذایی مردم نیز هســتیم. وی با بیان اینکه تمام خاکهای اطراف تهران آلوده هســتند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیســت در این موضوع فعالیتهای مختلفی داشته کــه از آن جمله میتوان به تهیه و تدوین لایحه خاک با همکاری دستگاههای مســئول و ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس اشاره کرد که امیدواریم پس از بررســی لایحه حفاظت از تالابها، لایحه خاک نیز در دســتور کار مجلس قرار گیرد تــا همچون لایحه هوای پاک، شاهد تبدیل آن به قانونی مصوب باشیم. متصــدی ادامه داد: درصورتیکــه لایحه حفاظت از خاک به قانون تبدیل شــود، شــاهد یک اقدام ارزنده برای جمهوری اسلامی ایران و دولت یازدهم خواهیم بود. زیرا از طریق این لایحه میتوانیم با نگاهی جامع و قانونمند، مدیریت صحیــح منابع خاک و مقابله با آلودگیهای خاک را پیگیری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.