ایجاد خانه- موزه آیتالله هاشمیرفسنجانی

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

فرزند مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی گفت: با تصویب هیئت وزیــران، خانه- موزه آیتالله هاشمیرفســنجانی ایجاد میشود. محسن هاشمی، فرزند مرحوم آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی، با اعلام این خبر افزود: این مصوبــه هیئت وزیران در ماههای آخر اســفند 9۵ اســت، ازهمینرو نسبت به طراحی و بازســازی خانه آیــتالله اقدام خواهیــم کرد.وی افزود: مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( با هماهنگی دفتر نشر معارف انقلاب امکان بازدید مردم را از محل سکونت آیتالله هاشمی فراهم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.