س به «الکملایسحییاشکدنو»نیاز دبارد،ب دباروسانهبرتدعارف

Shargh - - ورزش -

وقتی تماشــاگران در «نیوکمپ» با وجود حذف تیمشــان از گردونه لیگ قهرمانان اروپا با احساس زیادی شاگردان لوئیس انریکه را تشویق میکردند، میشــد پی برد که برخلاف نتایج بهدستآمده، آنها هنوز امیدشان به بارسا و انجام کاری بزرگ را از دســت ندادهاند. بارســا در شرایطی در دو بازی رفت و برگشت در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل یوونتوس با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و حذف شد که برای سومینبار در چهار سال گذشته بود که طعم حذف از این رقابتها را میچشید. «من به یاد نمیآورم هیچوقت در نیوکمپ زمانی که تیم نتیجه نگرفته باشــد، اینطور تشویق شده باشیم». این را جرارد پیکه، مدافع جنجالی بارسا بعد از آن بازی به زبان آورد تا نشان دهد رفتار تماشاگران بارسا برای بازیکنان این تیم هم عجیب بوده است. بااینحال کیست که نداند فقط پیروزی در «الکلاسیکو» است که میتواند کمی از فصل بد بارسا را جبران کرده و پاسخی برای هواداران این تیم به همراه داشته باشد؟

الکلاسیکوبرایقهرمانی

265 یــا 2۳۳، فرق چندانی ندارد. اولی عددی اســت که دو تیم در همه بازیهای رســمی و غیررســمی به مصاف هم رفتهاند و دومــی هم تعداد بازیهایی اســت که در دیدارهای رسمی با هم مسابقه دادهاند. تنها تفاوتش این است که بارساییها در مجموع همه دیدارها به بردهای بیشتری رسیدهاند، ولی رئالیها در دیدارهای رسمی. البته رسمی و غیررسمیاش برای هواداران دو باشــگاه چندان اهمیتی ندارد و همیشه چیزی که برای آنها اهمیت دارد، رسیدن به پیروزی است. رقابت دیرینه بارسا و رئالمادرید به حساسیتهای این بازی بیشازپیش افزوده اســت؛ اولینبار این دو تیم 115 سال پیش به مصاف هم رفتهاند و هنوز هم رقابتشــان در اوج حساسیت برگزار میشود. حالا باید در کنار این موضوع، به سرنوشتسازبودن این «الکلاسیکو» هم اشاره کرد که میتواند تعیینکننده قهرمان این فصل رقابتهای لالیگا باشد. پیش از دیدار امشــب دو تیم، رئالمادرید با یک بازی کمتر ٧5 امتیازی اســت؛ یعني اینکه رئال با بردن این الکلاســیکو کار را تمام کــرده و بهراحتی بهعنوان قهرمانی میرســد. بارسلونا هم اما هنوز امیدش برای رسیدن به قهرمانی ناامید نشده اســت. این تیم فعلا با ٧2 امتیاز در تعقیب رئالمادرید اســت. پیروزی در این دیدار میتواند آنها را همامتیاز با رئالمادرید کند و آن وقت اســترس به جان شــاگردان زیدان بیفتد که مبادا در چند بازی باقی مانده امتیاز از دست بدهند. در شرایط تساوی امتیازها، آن وقت این بارساست که به لطف پیروزی احتمالی در بازی برگشت الکلاسیکو جام قهرمانی را بالای سر میبرد. البته هم انریکه و شاگردانش میدانند پیروزی برابر رئالمادرید در سانتیاگو برنابئو دشوار است هم طرفداران بارســلونا. تیم زیدان در فصل جاری در ورزشــگاه خانگیاش، نهتنها شکســت نخورده، بلکه از 16 بازی 14 بازی را با برد پشــت سر گذاشته اســت. به این مورد باید روحیه بالای رئالمادرید و صعود آنها به نیمهنهایی لیگقهرمانان اروپا هم اضافه شــود. ضمــن اینکه یکی، دو فاکتور مهم دیگر هم وجود دارد که میتواند در روند این بازی تأثیر بســزایی داشته باشد؛ اولی محرومیت نیمار، فوقستاره برزیلی بارساست که نمیتواند برای بارسا در این الکلاسیکو کاری کند، دومی هم برگشتن گرت بیل به ترکیب رئالمادرید است تــا زیدان با «BBC» معروفش در خط حمله بازی کند؛ هرچند ممکن اســت نبودن پپه و واران در این بازی دلمشــغولیاي هم برای زیدان داشــته باشد. «زیزو» که از زمان ورودش به مادرید، حســابی رئالیها را متحول کرده، فصل پیــش، یازدهمین جام در لیگ قهرمانان اروپا را بــرای مادریدیها به ارمغان آورد و حالا هم سخت است تصور شود به این راحتیها قهرمانی در لالیگا را به رقیب دیرینه تعارف بزند. زیدان در دو الکلاسیکوی قبلی بازنده نبوده و اگر بازی امشب را هم نبازد، میتواند به رکورد سه بازی بدون شکستی که رادومیر آنتیچ در سال 1992 مقابل بارسا به ثبت رساند، برسد.

و باز هم مسی و رونالدو

نمیشــود از الکلاســیکو حــرف زد و نامی از مســی یا رونالــدو نیاورد؛ گلزنان اصلی دو تیم که نزدیک به یک دهه اســت فوتبال دنیا را به تســخیر خود درآوردهاند. با آمدن رونالدو به رئالمادرید از ســال 2009 بود که پرونده جدیدتری در دوئلهای مسی و رونالدو باز شد. مهاجم آرژانتینی بارسا، در این فصــل در لالیگا خوب کار کرده و فعلا بــا 29 گل، آقای گلی این لیگ را یدک میکشــد؛ این در حالی اســت که رقیب پرتغالیاش در این فصل، حداقل تا اینجا، فروغ همیشگی را نداشته و تنها 19 گل زده است. البته هفتههای اخیر ورق کمی برگشته؛ به این معنی که مسی از روزهای طوفانیاش فاصله گرفته و رونالدو دوباره احیا شده است. کریس در لیگ قهرمانان اروپا شاهمهره زیدان بود و توانست در دو بازی رفت و برگشت مقابل بایرنمونیخ بهتنهایی پنج گل به بایرنیها و صدالبته به مانوئل نویر بزند. این خبر خوبی برای مادریدیهاست که از افت ستارهشان نگران شده بودند. البته شرایط برای مسی بدتر از چیزی است که عنوان شــده: این بازیکن در چند الکلاسیکوی قبلی بیفروغ بوده و نتوانســته دروازه مادریدیها را باز کند. این اتفاق در شرایطی افتاده که لئو با 21 گل، بهترین گلزن تاریخ الکلاســیکو محسوب میشود و کریس با 16 گل زده، در رتبه ســوم این جدول رده بندی ایستاده است. خبر بدتر برای هواداران مســی اینکه این بازیکن از ماه مارس 2014 که در الکلاســیکو هتتریک کرد، دیگر نتوانسته دروازه رئالمادرید را باز کند؛ یعنی قریب به سه سال! در نهایت آنچه مشــخص است اینکه مسی در این بازی بیش از هر زمان دیگری نیاز به احیاشدن دارد تا هم خودش را نجات دهد و شاید هم بارسلونا را.

لوئیس انریکه میتواند دومین مربی بارســلونا باشد که دو فصل متوالی در ســانتیاگو برنابئو برابر رئال پیروز میشود. پیش از او پپ گواردیولا چنین رکوردی داشت کریس رونالدو ســتاره طلایي رئالمادرید در 12 الکلاســیکو در سانتیاگو برنابئو پنج گل زده که سه گل آن از روی نقطه پنالتی بوده است 238: تعداد الکلاسیکوهای برگزارشده که رئال و بارسا در بازیهای رسمی رودروی هم قرار گرفتهاند. مادریدیها 93 برد دارند و بارساییها 91 برد تخمین زده شــده این بازی را در 185 کشــور 650 میلیون نفر به صورت زنده ببینند. الکلاسیکو تنها مسابقه باشگاهی است که بیشترین بیننده را در سراسر دنیا دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.