پرونده سرمربی تیم ملی همچنان باز است

Shargh - - ورزش -

شرق: وضعیت تیم ملی بسکتبال بزرگسالان بعد از چهار ماه هنوز مشخص نیست؛ اینکه بالاخره سرمربی خارجی هدایت ایــن تیم را به عهــده میگیرد یــا اینکه مهران حاتمی در کنار آسمانخراشهای ایران ماندنی میشود. آذر ســال گذشــته بود که درک بائرمن، سرمربی پیشین آلمانی تیم ملی، برای تعطیلات کریسمس به کشورش رفت و دیگر به تهران برنگشت.

او در همیــن فاصله بدون هیچ اطــلاع قبلی با تیم باشــگاهی «وورزبورگ» در بوندسلیگا قــراردادی را تا فصل 2019 – 2020 منعقد کرد و خیلی ناگهانی قرارداد خود با بســکتبال ایران را به صورت یکطرفه فسخ کرد؛ درحالیکه قراردادی چهار ساله با فدراسیون داشت.

بعد از رفتن ایــن مربی آلمانــی، درحالیکه تیم در آســتانه رقابتهای غرب آســیا قرار داشت، فدراسیون، مهران حاتمی از مربیان باســابقه بســکتبال کشــور را که ســابقه مربیگری در تیم ملی بزرگســالان را داشت، جایگزین بائرمن کرد تا در فرصت مناسب درباره آمدن یا نیامدن گزینه خارجی بعدی، برای این تیم تصمیمگیری کننــد. حاتمی با این تیم در رقابتهــای قهرمانی غرب آســیا به میدان رفت و با زمان کمی که در اختیار داشت توانست به عنوان نایبقهرمانی دست پیدا کند. عملکرد حاتمی اگرچه در اولین قدم رضایت فدراسیونیها را به همراه داشت، اما بهصراحت گفت: «هر زمان فدراسیون بخواهد کنار میروم تا گزینــه خارجی بیاید. من وظیفه خودم دانستم که در این شرایط به تیم ملی کشورم کمک کنم».

حالا سه ماه است که حاتمی عنوان سرمربیگری این تیم را دارد و آنطور که گفته میشــود وقتش رسیده تا فدراسیونیها درباره حضور مربی خارجی تصمیم نهایی را بگیرند. رضا مشــحون، عضو کمیته فنی فدراســیون بسکتبال، به «شــرق» میگوید: «نظر شخصی خود من را بخواهیــد من میگویم اولویت با مربی خارجیِ خوب است، اما منوط به اینکه بتوانیم بودجه آن را تأمین کنیم. ما درحالحاضر «نناد ترونیچ» را که اهل صربستان است هم به استخدام تیمهای ملی پایه درآوردیم. نگهداشتن دو مربی خارجی واقعا هزینه دارد. آنها مسکن و حقوق خوب میخواهنــد. هزار جور هزینههــای جانبی دیگر دارند که ما باید آنها را تأمین کنیم. بااینحال ظرف چند روز آینده، کمیته فنی تشکیل جلسه خواهد داد تا در این خصوص تصمیم نهایی خود را بگیرد».

اما تکلیف مهران حاتمی در این شرایط چه میشود پیشکسوتی که در شرایطی حساس قبول مسئولیت کرد: «ما چه مربی خارجی بیاوریم و چه نیاوریم آقای حاتمی در تیم ملی خواهد ماند و حفظ خواهند شد؛ یا به عنوان دستیار ارشد یا سرمربی تیم ملی. ایشان از مربیان خوب ما هستند که با وجود نداشتن فرصت کافی تیم را در نبود چند بازیکن کلیدی به اردن بردند و نایبقهرمان کردند. از نظر ما عملکردشان رضایتبخش بوده است».

مســئولان فدراســیون بســکتبال در حالــی پیگیــر رفتــار غیراخلاقی بائرمن درباره فســخ ناگهانی قرارداد چهارسالهاش در فدراسیون جهانی بسکتبال هستند که اینبــار با یک حرکت عجیب و غریب دیگر از ســوی این مربی آلمانی روبهرو شدهاند.

بائرمــن در حالی باید به فدراســیون ایــران غرامت بدهد که بهتازگی از فدراســیون خواســته تا شــرایطی مهیا کند کــه او دوباره به تهران برگــردد و هدایت تیم ملــی را به عهده بگیرد، مشــحون ادامــه میدهد: «او چهار تا ایمیل به فدراســیون زده و ضمن اظهار ندامت و عذرخواهی خواســته تا دوباره شــرایط بازگشــتش را مهیا کنیــم. اما متأســفانه ما نمیتوانیم بــه او اعتماد کنیم؛ چون امتحانــش را پس داده. بائرمن هر امکاناتی میخواست برایش فراهم کردیم. او تعدادی از بازیکنان را کنار گذاشت که باعث برخی تنشها شد، اما ما تمکین کردیم. حالا دلیلی ندارد دوباره او را برگردانیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.