عبدولی از تیم ملی فرنگی خط خورد

Shargh - - ورزش -

ســعید عبدولی، دارنده مدال برنز المپیک 2016 ریو، با وجــود فرصت دوبــارهای کــه در اختیارش گذاشــتند، باز هم به اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی نرفت. درحالیکه با تصمیم و تأیید اعضای شــورای فنی تیمهای ملی کشــتی فرنگی ســعید عبدولی از ترکیب تیمهای اعزامی به مســابقات قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسلامی کنار گذاشته شده بود، اما با وساطت علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نام او به فهرست نفرات اعزامی به قهرمانی آســیا اضافه شــد. این اتفاق در حالــی رخ داد که اشــکانی اعلام کرده بود عبدولی فرصت دارد خود را بــه کادر فنی برای حضور در اردو معرفی کند، اما با وجود اینکه حدود چهار روز از این ماجرا میگذرد، عبدولی همچنان در اردو حاضر نشــده و از فرصت دوبارهای که در اختیار او گذاشته شده است، سودی نبــرد. محمد دلیریان، سرپرســت تیم ملی کشــتی فرنگی روز گذشته با تأیید این موضوع گفت: با توجه به اینکه عبدولی در تمرینات تیم ملی حاضر نشــده است، شانســی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا نخواهد داشت و پژمان پشتام همانند فهرست اعلامشــده به این رقابتها اعزام میشــود. پیش از این گفته شــده بود عبدولی بــراي حضور در اردوی تیم ملی، برای کادر فنی شــرط گذاشته که البته این مســئله در شــورای فنی مطرح و همه چیز شایعه اعلام شــد، اما رفتار اخیر او ثابت کرد این فرنگیکار یاغی همچنان بر خواســتههای شــخصی و شروط خود پافشــاری میکند. قهرمان آسیا اما در واکنش بــه خطخوردنش از ترکیب تیم ملــی گفت: «قصد داشــتم به اردو بیایم اما پس از مشورت با برخی از اعضای کادر فنی از این کار منصرف شدم. تمریناتم را آغاز کردهام و بهزودی به مرز آمادگی خواهم رسید. با کادر فنی کاملا هماهنگ هستم و هر زمان که نیاز بدانند، به اردو خواهــم آمد. برای انتخابی تیم ملی خودم را آماده میکنم. من ســرباز تیم ملی هســتم اما قطعا بدون آمادگی نمیتوانم روی تشک بروم.»

فرنگیکار تیم ملی کشــورمان در پاســخ به این ســؤال که بــا توجه به سیســتم جدیــد رنکینگ آیا نگران ازدســترفتن جایگاهش در ســیدبندی وزن ٧٥ کیلوگرم نیســت، عنوان کرد : «این مســائل برایم مهم نیســت و اگر قرار است قهرمان شوم، باید همه را ببرم». این حرکــت عبدولی اما با واکنشهای تند اعضای شــورای فنی روبهرو بود. بهرام مشتاقی به ایســنا گفت: «وقتی اشــکانی در جلسه شورای فنی اعلام کــرد عبدولــی آمادگی لازم بــرای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را ندارد و در اردوها حضور پیدا نکرده اســت ما هم اعلام کردیم بهتر است این کشتیگیر به این مسابقات اعزام نشود، اما فردای آن روز عبدولــی خودش در تماسهایی که داشــت، به کادر فنی اعلام کرد حاضر اســت به اردوی تیم ملی بیاید و در رقابتهای قهرمانی آسیا کشتی بگیرد که با درخواســت اشکانی از شــورای فنی، ما موافقت خــود را با دعــوت از عبدولی اعــلام کردیم، چراکه نمیخواســتیم در تیم ملی را روی هیچ کشتیگیری مخصوصا عنواندارها ببندیــم. عبدولی نباید با این کارها کادر و شــورای فنی و همــه را به بازی بگیرد. ما به هیچوجــه نمیخواهیم ضد و نقیض صحبت کنیم، اما وقتی با یک قهرمان ملی راه میآیی و به او فرصت میدهی، او هم باید قدر این فرصت را بداند. با این شــرایط بــه اعتقاد من اگر جایــی در تیم ملی نداشــته باشد، بهتر است، چراکه حضور در تیم ملی یک افتخار بزرگ است که کشــتیگیران باید با تمام وجود قدر آن را بدانند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.