پديده «افت قهرمان» در لیگ برتر ايران

Shargh - - ورزش -

استقلال خوزستان، مدافع عنوان قهرمانی در لیگ شــانزدهم، هرگز در قواره یک مدعی ظاهر نشــد. این تیــم هماکنــون در رده هفتم قــرار دارد و در بهترین حالت لیگ را با ششــمی بــه پایان میرســاند. البته احتمال اینکه اســتقلال خوزســتان با حضور در نیمه پایین جدول لیگ را به پایان برساند هم وجود دارد.

«افت قهرمان» یک پدیده همیشــگی در لیگ برتر ایــران بوده اســت. در تاریخ لیگ ایــران تنها یک تیم موفق شــده از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. در اکثر ادوار تیــم قهرمان در فصل بعد بــا یک افت فاحش روبهرو شــده و حتی نتوانسته در کورس قهرمانی قرار بگیرد.

پرســپولیس قهرمان اولین دوره لیــگ بود که در دوره دوم قافیه را به ســپاهان باخت و در نهایت سوم شد. ســپاهان قهرمان لیگ دوم در لیگ سوم در جمع مدعیان هم قرار نگرفت. قهرمان لیگ ســوم پاس بود کــه در لیگ چهارم آنقدر بــد نتیجه گرفت که مجید جلالی اخراج شــد و جای خود را به مصطفی دنیزلی داد. در آن فصــل فولاد خوزســتان با اقتــدار به مقام قهرمانی رســید اما ایــن تیم هم به سرنوشــت پاس دچار شد. در فصلی که قرار بود از عنوان قهرمانیاش دفاع کند، به نیمه پایین جدول ســقوط کرد و مدیران فولاد مجبور شــدند مربی قهرمان )ملادن فرانچیچ( را اخراج کنند. در لیگ پنجم اســتقلال برای اولین بار قهرمان لیگ برتر شــد. اســتقلال در لیگ ششــم هم مدعی بود اما در نهایت چهارم شد. در فصل چهارمی استقلال عنوان قهرمانی به سایپا رسید.

این تیم در لیگ هفتم افت فاحشــی داشــت و در جمع مدعیان قرار نگرفت. در لیگ هفتم پرســپولیس جام را بالای ســر برد؛ تیمی که در لیگ هشــتم افت درخورتوجهــی کرد و با کناررفتن افشــین قطبی پایان خوشی برای خود رقم نزد.

قهرمان لیگ هشــتم استقلال بود؛ این تیم در لیگ نهم هم در کورس مدعیان بود اما حریف سپاهان نشد و با ســومی کارش را به پایان رساند. سپاهان استثنای لیگ ایران اســت. تنها تیمی که موفق شــده از عنوان خود دفاع کند. ایــن تیم پس از قهرمانی در لیگ نهم در لیگهای دهم و یازدهم هم قهرمان شــد. سپاهان حتی در لیگ دوازدهم هم رقابت شانهبهشــانهای با استقلال بر سر قهرمانی داشت که در نهایت جام را به استقلال واگذار کرد. استقلال، قهرمان لیگ دوازدهم، در لیــگ ســیزدهم مدعی بود امــا در نهایت به مقام پنجمی رســید. فولاد در لیگ ســیزدهم جام را بالای ســر برد و در لیگ چهاردهم تــا اواخر فصل در جمع مدعیان قرار گرفت اما در نهایت پنجم شــد. قهرمان لیگ چهاردم ســپاهانی بود که پنجمین قهرمانیاش را در لیگ برتر جشــن میگرفت. این تیم هم این بار به پدیده «افت قهرمان» مبتلا شد و فصلی کابوسوار را در لیگ پانزدهم سپری کرد؛ فصلی با اخراج سرمربی فصل قبلش و چندین حاشــیه دیگر. در فصل گذشته اســتقلال خوزستان دست به کاری تاریخی زد و اولین قهرمانیاش را در لیگ ایران جشــن گرفت. این فصل نوبــت افت آبیهای اهواز بود و آنها از همان شــروع فصل ثابت کردند مدعی این فصل نیستند.

همانطور که مرور شد، در تاریخ لیگ برتر سپاهان تنها قهرمانــی بود که مجددا جام را بالای ســر برده اســت. ســایر قهرمانان حتی در دومشــدن هم ناکام ماندند. آیا پرسپولیس با عبرتگرفتن در تاریخ میتواند مانند سپاهان از عنوانش دفاع کند؟

به نظر کارشناســان اشباعشــدن بازیکنان پس از قهرمانی، تغییر مربی یا مدیر، عدم تقویت تیم قهرمان، باانگیزهشــدن رقبا برابر تیم قهرمان و تکراریشــدن ســبک بازی از عواملی اســت که باعث افت تیمهای قهرمان در لیگ ایران میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.