سومین سهمیه برای نوجوانان دوومیدانیکار

Shargh - - ورزش -

دوومیدانی ایران ســومین سهمیه رقابتهای جهانی نوجوانــان را به دســت آورد. به گزارش ایســنا، در ادامه رقابتهای دوومیدانی قهرمانی نوجوانان کشــور حمیدرضا کیا موفق شد با کسب عنــوان قهرمانی، ســهمیه مســابقههای جهانی را هم به دســت آورد. او در پرش ســهگام رکورد 15مترو دو ســانتیمتر را برجای گذاشت و به حد نصاب ورودی رقابتهای جهانی نوجوانان رسید. این دوومیدانیکار گلستانی سومین سهمیه ایران در رقابتهای جهانی کنیا را کســب کرد. پیش از این محمدرضا دهقانی و مریم محبی در دوی 400 متر سهمیه گرفته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.