اولويت اصلاحطلبانه در انتخابات شوراها

Shargh - - ديپلماسي -

از اين منظر به باور نگارنده رويكرد واجد اولويت و فوريت در انتخابات پيشروی شورای شهر برای اصلاحطلبــان، اصلاح اين نگاه عمومی و معرفی اين نهاد عمومی و منتخب بهعنوان مرجعی است كه بازتابدهنده حداكثری ديدگاههای سياســیاجتماعی و ســبکهای زندگی متنوع در شهرهای مختلف باشــد. سياســتورزی اصلاحطلبانه يک نوع سياستورزی مشــاركتجويانه است، بر اين اســاس در انتخابات آتی و همچنين پس از آن با تشكيل شــورای شــهری با رويكرد اصلاحطلبانه آنچه بايد مد نظر قرار گيرد تعميق هرچه بيشــتر امكان مشــاركت اقشــار گوناگون مــردم در اداره عمومی امور است.

3- بســياری معتقدنــد آنچــه میتوانــد بهعنــوان رقيبی بــرای نامــزد اصلاحطلبان در انتخابات رياســتجمهوری يعنــی جناب دكتر حســن روحانی مطــرح باشــد، نــه هيچكدام از اصولگرايــان مدعــی، بلكــه احتمــال نوعی دلسردی و پرشــورنبودن فضای انتخاباتی است كــه بهطــور طبيعی میتــوان بــرای دوره دوم يک رئيسجمهــور مفروض دانســت. در اينجا نيز اهميت انتخابات شــورای شــهر و همزمانی آن بــا انتخابات رياســتجمهوری كاملا درخور توجه اســت. اصلاحطلبان كــه تصور میرود با اقبال بســيار خوبی در ميان رأیدهندگان مواجه هستند، میتوانند پيام تغيير را از طريق فهرست نامزدهای شورای شــهر به جامعه انتقال دهند و بــا ارائه برنامههای روزآمــد و طرح ايدههايی متناســب با ســبک زندگی كنونی شهرنشــينان ايرانی با جلب رأی گروههايی كه ممكن اســت انگيــزه كافی برای حضــور پــای صندوقها را نداشته باشند كمک زيادی به افزايش رأی آقای روحانی كنند و نيز گام سوم را بردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.