مظره ن ات زندهدخاباهظرشهد

با موافقت کميسيون تبليغات ریاستجمهوري

Shargh - - صفحه اول -

ســرانجام بــا پخش زنــ منا هــای انت ریاستجمهوری موافقت شــد. این تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاســتجمهوری، پایانی بود بر 48 ساعت کشمکش؛ این کشمکشها از آنجا شروع شد که از ســوی این کمیسیون اعلام شد مناظرههای انتخابات به صورت ضبطشــده پخــش خواهند شــد. این خبر واکنشهــای منفی زیادی را در پی داشــت؛ از واکنش علنی رئیسجمهوری در یک سخنرانی در شیراز تا سایر نامزدها. اما دیروز وزیر کشور در جمع خبرنگاران از دو بار تماس رئیسجمهوری سخن گفت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.