هياهوي رد صلاحيت

دبير، راستگو، طلایی، جدیدی، کاشانی، مختاباد و رضازاده ردصلاحيت شدند

Shargh - - صفحه اول -

شرق: نتیجه بررســی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شده و در پی آن غوغای خبری در میان ردصلاحیتشدگان -که عمدتا وابســته به جناح اصولگرا هستند- برپا شده است، درهمینراســتا هم جمعی، کمیسیون هیئت نظارت را به سیاسیکاری متهم میکنند و میگویند ایــن تدبیری بــرای انتقام اصلاحطلبــان از حوادث سالهاي اخیر بوده اســت. مهدي چمران گفته که «رد صلاحیتها شــائبه دخالت خط فکر سیاسي را تقویــت ميکند». او از نمایندگان ردصلاحیتشــده خواسته تا درخواست تجدیدنظر دهند. انتقادهای بازمانــدگان از قافله احراز صلاحیتها از ســبک و شــیوه روند بررســی صلاحیت داوطلبان در حالی است که به گفته محمد محمودیشاهنشین، رئیس هیئــت مرکزی نظــارت بر انتخابات شــوراهای کل کشور ٩6.5 درصد ثبتنامشــوندگان این انتخابات احراز صلاحیت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.