سرکارخانم آذر معماریان و خانواده محترم معلم

Shargh - - صفحه اول -

هنوز باورمان نمی شود که چهل روز از رفتن ناگهانی دوست عزیزمان علي معلم گذشته است.هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها، همچون دانهای در زیر خاک خفته است اما یقين داریم یادش جوانه خواهد زد و نام و نشانش درختی سبز و تناور خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.