چه کسانی خبرساز شدند؟

Shargh - - سياست -

صبح شنبه ارســال پیامک احراز صلاحیت از سوی وزارت کشور برای نامزدهای تأییدشده آغاز انتشار خبر و گمانهزنیهای گوناگون درباره نامزدهای رد صلاحیتشده بود. طرح نامهایی مانند حبیب کاشــانی، حســین رضازاده، الهه راســتگو، مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی و عبدالحســین مختاباد در فهرســت رد صلاحیتهــا بــه مــوج خبری بدل شــد و خبرنگاران در پی بررســی صحت و ســقم آن برآمدند.

حبیب کاشــانی و حســین رضــازاده و الهه راســتگو با وجود تماسهای مکرر خبرنگاران حاضر به پاســخگویی نشــدند؛ آنطورکه ایسنا گــزارش داده تمــاس بــا تلفن همــراه عباس جدیــدی درباره وضعیت تأیید یا رد صلاحیتش نیز به این پاسخ منجر شد: «من عباس نیستم و گوشــی او نزد من مانده و اطلاعی هم ندارم». در ایــن پیگیریها علیرضا دبیر نیز گفته: «چهار تــا اســتعلام چهارگانــهام از وزارت اطلاعات، ثبــت، قوه قضائیــه و ناجا مثبت بــوده و حتی نظر هیئت اجرائی مثبــت بوده؛ ولی نمیدانم علت رد صلاحیتم چه بوده است. ضمن اینکه من دوتابعیتی نیستم که بخواهند به این بهانه صلاحیتم را رد کنند.»

در بین این چهرهها تنها مرتضی طلایی بود که بعــد از رد صلاحیت در انتخابات شــورای شــهر تهران بیانیهای صادر کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده: «در شب و روز گذشته در فضای مجازی اخباری منتشر و اعلام شده که صلاحیت تعدادی از اعضای فعلی شورای اسلامی شهر تهران ازجمله بنده احراز نشــده است. اگرچه براســاس اطلاع قبلی، تأییــد نهادهای نظارتی و مراجع چهارگانــه و همچنین هیئت اجرائی انتخابــات درباره اینجانب صــورت گرفته؛ اما ظاهرا هیئت نظارت شهر تهران اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی کرده اســت. موضوع هنوز به صورت رســمی به بنده اطلاع داده نشــده؛ اما اینجانب بهعنوان یک شــهروند از همه حقوق قانونی خود بــرای پیگیری موضــوع از طریق مجاری رسمی استفاده خواهم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.