چه دیر! چه زود!

Shargh - - يشه -

ادامه از صفحه9 آیا واژه «مدخل» به معنای نادیدهگرفتن هر آن چیزی اســت که تاکنون به فارســی از دریدا یا درباره او منتشــر شده است یا اینکه آن را میبایســت اشــارهای به بیرونآمدن و از نو واردشدن یا به عبارت دیگــر یک تغییر منظر، یک تفاوت کمینــه در زاویه دید بدانیم؟ مگر نه اینکه وقتی بدیو میگوید فلســفه میباید «خود را در جایی غیر از محدوده این کثرت مستقر ســازد» از یک تغییر منظر حرف میزند؟ چرا مترجم این کتــاب را «مدخل طبیعی دریــدا» مینامد؟ اگرچه بــا توجه به کیفیــت اکثر آثار ترجمهشــده از دریدا یا دربــاره دریدا میتوان حدی از اصرار بر روشــی قاعدهمند و شبهآکادمیک را برای مطالعــه دریدا درک کرد با این حال، ایــن تلقی از وجود یک مدخل طبیعی پرســشبرانگیز میماند. مگر نه اینکه به قول خود مترجم «دریدا با بدبینی نســبت به نقطه آغازی مطلق که تضمین درســتی مســیر نظرورزی فلسفی یا نقدی ما باشــد و با این باور که خود آغاز همیشه آغاز شــده است فیلسوف و منتقد را همیشــه در میانه راه و بــر ردی میبیند کــه آغاز و پایانش در تصرف ما نیســت؟» اینها پرســشهایی هنوز بیپاسخ است که نه صرفاً رویکرد مترجم به اثر و پیشفرضهایش را از پسزمینهای که اثر در آن منتشــر میشــود به پرســش میگیرد که در عین حال به نحــوه خواندن و فهم اثر و متعاقباً حتی به سرنوشت کتاب نیز گره میخورد. این کتاب از یکسو دیر منتشــر شده، در روزگاری که دیگر تبوتاب دریدا فرو نشسته و از سوی دیگر شاید در این کتاب با دریدایی به زبان فارسی سروکار داشته باشــیم که هنوز نیامده، دریدایی که شاید آثار احتمالی آینده آن را به شــکل رو به عقب بیافرینند. این آغازی است که از پیش آغاز شده و با این حال هنوز در راه است. بدیهی است آینده این کتاب «نابهنگام» همچون آینده خود دریدا در زبان فارســی آیندهای باز است، آیندهای که به خیلی چیزها از جمله بخت و اقبال ناب، وضعیت اجتماعی یا حوادث تاریخی وابســته است... و البته، کسی چه میداند، شاید هم تا حدی به مواضع ما خوانندگانی وابسته است که در مواجهه با این کتاب از خود میپرســیم: چرا دریدا؟ چرا این کتاب از او؟ چرا اکنون؟ چرا این همه دیر؟ چرا این همه زود؟ پینوشتها: 1[] «میل فلسفه و جهان معاصر» ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، از مجموعه آلن بدیو: فلسفه، سیاست، هنر، عشق، رخداد نو، 1389 ‪[2] Jacques Derrida and Maurizio Ferraris, A Taste for the‬ ‪Secret, Polity; 2001.‬ [3[ گلین دالی، گشودن فضای فلسفه: گفتوگوهایی با اسلاوی ژیژک، ترجمه: مجتبی گلمحمدی، گام نو، 1386 [4[ همانطــور که مترجم کتاب نیز اشــاره میکنــد این مقاله پیشتر در مجموعهای حاوی مراحل مختلف این مجادله فلســفی با ترجمه خواندنی فاطمه ولیانی به چاپ رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.