جدول2805 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- هفتمین پیشوای مسلمانان جهان که سالروز شهادتش را تسلیت میگوییم- برادر عرب 2- گروه ورزشی- گریه با سوز و گداز- جنگلی زیبا در اردبیل 3- لوازم زندگی- از ادوات ورزش بدنسازی- ناچار 4- اهل مرو- برگشــتن- چهره 5- نسبتدادن خطا به کســی- قــرارگاه- نهایی 6- تکــرار یک حرفپشــتوانه مالی مطمئن برای افراد شاغل- غذایی از گوشــت چرخکرده و ســیبزمینی- خدای درویش 7- قدرت و تحمل- شکرش واجب است- سرشت و نهاد 8- حلال نیست- قلاب چند شاخه که گوشت را به آن میآویزند- واحدی در وزن 9- مقابل دریابلند مرتبه- عقیده 10- منقار کوتاه- تیغ موکتبریمعروفترین پل خط راهآهن شمال کشور- عدد قرن 11- شبچره- مستی- سخن تحقیرآمیز 12- قطارمســجد تاریخی تبریز- اصطلاحی در ورزش کشتی 13- مــاه پاییزی- بــه وجود آوردن- زمــان آغازین 14- پرنــده آبزی با گــردن دراز- خرامنده- پاســخ مثبت 15- قدم یکپا- فیلمی ســاخته محمدحسین مهدویان.

عمودی:

1- پــدر آذری- آزمایــش- ژرفاندیشــی 2- از یاران امام علی )ع( که در کوفه به شــهادت رســیدنــوع اســتفاده از زمینهــای یک منطقــه 3- نفس برانگیزاننــده به بدی- نام ماندگار موســیقی آلماناســتخوان جلــوی قفســه ســینه 4- پــاداش عمل خوب- رنگ ســیاه- اســم 5- ترش و شــیرین- کره خاکی- خربزه نارس-آش 6- سســت و بیبنیاد- گناهلشکر مخلص خداست 7- خانه بزرگ- بیهوده- بدنام 8- اقامتگاه تابستانی- کلاه پادشاهی- دهبان 9- ستون چوبی یا فلزی- نوعی ماده معدنی شبیه شیشه- از یک پدر و مادر 10- درختی با برگهای پنجهای- پاککردنســرنیزه 11- گمان- قطعــی برای کتاب- شــهری در انگلســتان- ساز اســتاد حســن ناهید 12- الگو- کوه آتشفشــانی ایتالیا- تلاشــگر 13- تلاوتکننده قرآن- از ملزومات ماهیگیری- بزرگ و مهتر 14- از سلسلههای حکومتی ایران که پیرو مذهب شــیعه بودند- شاعر و عارف ایرانی و صاحب کتاب زادالمســافرین 15- آشنادیسک فشرده- دارای نوک بسیار باریک.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.